Novice

Komu so delavnice namenjene?

 

Usposabljanje v obliki delavnic je namenjeno vodstvenemu kadru v podjetju oz. tistim kadrom, ki imajo tako poznavanje podjetja potrebno za izvedbo samoocene kot pristojnosti za izvedbo iz samoocene izhajajočih akcij izboljšav.

 

Usposabljanje sestavlja sklop štirih delavnic, ki bodo izvedene v dveh možnih terminih na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

  • termin za prvi sklop štirih delavnic: 19. 9., 3. 10., 17., 10., 29. 10. 2019
  • termin za drugi sklop štirih delavnic: 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11. 2019

 

Na usposabljanju  se bodo prijavljena podjetja seznanila z evropskim modelom merjenja poslovne odličnosti EFQM ter bila na koncu že sposobna narediti okvirno samooceno svojega podjetja in s tem že stopila na pot poslovne odličnosti.

 

Delavnice so odlično izhodišče za kasnejšo možnost uveljavljanja Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, ki bo predvidoma odprt konec septembra in s katerim bodo podjetja lahko uveljavljala svetovalne storitve za samooceno ter usposabljanje za licencirane tečaje EAT (s katerim postaneš ‘notranji ocenjevalec’ v podjetju …).

 

Več informacij in prijavnico najdete na linku: https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacno-usposabljanje-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-v-podjetja-9541

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Zaradi skorajšnjega začetka izvajanja (01.09.2019) Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokola о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD) ter sprememb štirih javnih povabil v okviru izvajanja Aktivne politike zaposlovanja.

 

S sporazumom o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/sporazum-o-zaposlovanju-drzavljanov-srbije-se-pricne-izvajat) so določeni pogoji in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, pogoji in postopki za izdajo delovnih dovoljenj ter obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev. Postopek izbire delavca se bo namreč začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri našem Zavodu prijavil prosto delovno mesto, medtem ko se bodo obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji.

 

Zaradi navedenega bo Zavod RS za zaposlovanje organiziral 7 posvetov za delodajalce po vsej Sloveniji, ki bi želeli več informacij o zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji, še posebej izvajanju sporazuma s Srbijo.  Seznam vseh predvidenih posvetov  se nahaja na spletni strani: https://www.ess.gov.si/_files/12551/Posveti_delodajalci_2019.pdf

 

Ker je število udeležencev posveta omejeno, je nujna  predhodna prijava na dogodek na elektronskem naslovu: Mihaela.Cvetkovic@ess.gov.si. Prijave se zbirajo do zasedbe prostih mest.

 

Spremembe štirih javnih povabil med drugim prinašajo višji znesek upravičenih stroškov za delodajalca in spremembe glede pogojev vključitve ter dolžino trajanja usposabljanja.

 

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spremembe-pri-stirih-javnih-povabilih-od-jutri-dalje-visji.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vodil AJPES, je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849, s katero se naj bi povečala transparentnost pri ugotavljanju dejanskega lastništva poslovnih subjektov. Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v RDL. Če tega še niste storili, je FURS obveščal, da bi naj do sredine junija prejeli poziv FURS prek eDavkov. FURS ugotavlja namreč, da številni subjekti še niso opravili vpisa dejanskih lastnikov v RDL. FURS je že pričel s izdajanjem kazni in kazni niso nizke!

 

Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

 

Prvi sklop pozivov je podjetjem v eDavke FURS vročil konec maja 2019, nato pa so pozivi sledili še do konca junija 2019. Podjetja, ki so dolžnost vpisa opravila v roku, jih ne bodo sankcionirali, sicer pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v RDL lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

 

Kaj je register dejanskih lastnikov?

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

 

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

 

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:

  • samostojni podjetniki (s.p.),
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
  • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki,
  • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

Vsi ostali pa vpis morate opraviti!

 

Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

 

Kako vpišem oz kdo običajno izvede administrativni vpis dejanskega lastnika?

 

Več podrobnosti je na voljo tukaj: ZA KOGA JE VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV OBVEZEN?

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – JP ASI 2019

 

Javno povabilo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je  na svoji spletni strani dne 26. 7. 2019  objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc – JP ASI 2019.

 

Namen javnega povabila: spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

 

Prijavitelj: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah vsaj 12 mesecev pred objavo JP ASI 2019 vseh velikosti in panog ter tudi samozaposleni, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let.

 

Ciljna skupina so zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje in morajo biti na dan objave JR ASI 2019, to je dne 26.07.2019, stari 45 let ali več.
Predmet sofinanciranja:

 

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero lahko podjetja glede na število zaposlenih zaprosijo za financiranje do 3.000,00 EUR

SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih tako na področju osebnega in kariernega razvoja (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). Podjetja lahko zaprosijo glede na velikost podjetja največ do skupne višine npr. za mikro podjetje (od 1 do 9 zaposlenih) do skupne višine 7.200,00 EUR.

 

Upravičen strošek usposabljanja na posameznega starejšega zaposlenega je 30 eur/uro/osebo oz. največ 60 ur oz. 1.800 EUR  stroškov ter najmanj 10 ur oz. 300,00 EUR stroškov.

 

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.
Rok za oddajo vlog: ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

 

 

Razpisna dokumentacija: je objavljena na https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/.

 

Informacije v zvezi z namenom javnega povabila lahko dobijo zainteresirani ponudniki v razpisnem roku na spletnih straneh sklada (www.sklad-kadri.si) ter v okviru Info točke vsako sredo in petek med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi Andražu Banfiju, po telefonu: 01/43 45 878 ali na e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

Predstavitev razpisa: sklad je razpisal dve delavnici, kjer bodo predstavili javno povabilo. Obvezne so predhodne prijave na https://bit.ly/33e6BwD.

 

 

Izbirate lahko med dvema terminoma:

  • Delavnica v Ljubljani: torek, 13. avgust 2019, od 9.00 do 11.30; stavba Triglav (bivši Slovenijales, pritličje), Dunajska 22, Ljubljana

Parkiranje: možno v bližini stavbe – parkirišče Gospodarsko razstavišče in ob cesti na pločniku, parkiranje je plačljivo.

 

  • Delavnica v Celju: ponedeljek, 19. avgust 2019, od 9.00 do 11.30; RGZC – Regionalna gospodarska zbornica Celje (2. nadstropje), Ljubljanska cesta 14, Celje

Parkiranje: možno v bližini je parkirna hiša Glazija in makadamsko parkirišče ob Jurčičevi ulici, parkiranje je plačljivo.

 

 

Podjetniška svetovalka Mellanie Grudniik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Vabljeni, da se poslovno povežete s kitajskimi podjetji, ki bodo razstavljala v okviru 52. sejma MOS v Celju. Kitajskih razstavljalcev je več kot 40.

Več informacij lahko dobite pri ge. Tanji Drobnič – tanja.drobnic@spiritslovenia.si

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih in spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah v tujino. Spremembe vsebine lahko preverite tukaj in tukaj.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija