TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEŠKA TRANSFORMACIJA

 

 TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEŠKA TRANSFORMACIJA

 

Spodbude SPIRIT Slovenija, javne agencije k razvoju trajnostne poslovne strateške transformacije slovenskih podjetij

 

 

Po svetu že dolgo ni več govora, ali se lotiti trajnostne poslovne transformacije, temveč le kako jo uresničiti. Da bodo podjetja lahko uvajala trajnost v svoje poslovne procese, pa morajo načrtovati takšne poslovne modele, ki bodo uravnotežili doseganje poslovnih rezultatov z doseganjem pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov.

Odločitev podjetja, da stopi na pot trajnostne transformacije poslovanja zahteva pogum in zavzetost, pripadnost k trajnostnem razvoju tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih. Vendar ta odločitev predstavlja edino pravo možnost, ki bo lahko gradila temelje trajne poslovne in osebne vrednosti uspeha.

Podjetja, ki so že stopila na pot trajnostne transformacije poslovanja, že dosegajo pomembno konkurenčno prednost na trgu in se uspešneje vključujejo v globalne verige vrednosti.

 

O trajnostnem poslovanju govorimo takrat, ko le to zagotavlja tako okoljski, kot tudi družbeni in gospodarski razvoj planeta, ki naj bi tudi našim zanamcem omogočal kakovost življenja. Podjetje je trajnostno uspešno takrat,  ko finančna uspešnost podjetja odseva tako družbeno kot tudi okoljsko in ekonomsko uspešnost, ki so med seboj usklajene in podprte z dobro komunikacijo.

Podjetja  lahko prispevajo k trajnostnem razvoju planeta tako, da s pomočjo trajnostnih poslovnih strategij večajo poslovno uspešnost podjetja, ki na dolgi rok prinaša koristi družbi, okolju in ekonomiji.

 

Za trajnostno transformacijo je v podjetju ključno:

 • da vodstvo in vsi deležniki razumejo in so predani procesu in ciljem trajnostne transformacije,
 • da pridobijo ustrezno znanje s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov,
 • da si izgradijo povsem nove vrednote s pomočjo zastavljenih ciljev in strategij,
 • da v proces vključijo vse deležnike, tako zaposlene, kupce, dobavitelje, partnerje in ostale deležnike,
 • da so vsi deležniki predani in dosledni k trajnostni naravnanosti,
 • da so vsi deležniki dobro informirani in med seboj uspešno komunicirajo.

 

 

Eden ključnih akterjev na področju uvajanja trajnostnih vidikov poslovanja v slovenska podjetja je SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki v obdobju 2018 – 2022 izvaja podporni nacionalni program, namenjen trajnostni poslovni transformaciji slovenskih malih in srednjih podjetij, skozi razvoj novih poslovnih strategij in poslovnih modelov za lažje vključevanje v GVV (globalne verige vrednosti).

 

Program se je začel z objavo javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele,  ter tako s trajnostno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu,  ter izboljšati   vključevanje v globalne verige vrednosti.

 

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno strateško transformacijo poslovanja.

V javni razpis bo vključenih vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki se bodo pod strokovnim vodstvom podali v proces trajnostne strateške transformacije, v katerem bodo pripravili trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele.

Trajnostna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov (Akademija TPSMP) v podjetjih 2019 – 2022, nato z izvajanjem pilotnih izvedbenih projektov.

 

Višina sofinanciranja

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.

 

Roki za oddajo vlog

Predvidenih je pet (5) rokov za oddajo vlog za sklop A:

 1. rok: 19.07.2019
 2. rok: 29.11.2019
 3. rok: 30.04.2020
 4. rok: 30.09.2020
 5. rok: 23.04.2021

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: tst@spiritslovenia.si.

 

Podjetniška svetovalka Mellanie Grudniik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija