Vavčer za prenos lastništva in obvezen svetovalni intervju

 

22. novembra 2019  je bil objavljen vavčer za prenos lastništva.

 

Vsak, ki želi oddati vlogo za vavčer na SPS mora obvezno opraviti svetovalni intervju. Trenutni izvajalec teh intervjuje je le OZS, zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj napotkov oz. informacij.

 

V OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE BREZPLAČNI SVETOVALNI INTERVJUJI ZA PRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil vavčer za prenos lastništva. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:

 • prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe) ali
 •  prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika (72a. člen ZGD-1).


Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti brezplačni svetovalni intervju. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja. Trenutni izvajalec brezplačnih intervjujev je le Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Nanj se naročite na tej povezavi https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalniintervju-za-pridobite-sredstev-za-prenos-lastnistva ali pokličite Nino Scortegagna Kavčnik, 030 605 308 ali nina.scortegagna@ozs.si. Svetovalnega intervjuja se lahko udeležite tudi, če kasneje ne boste oddali vloge za vavčer.


Ključni poudarki, da podjetje lahko vloži vlogo za pridobitev vavčerja so, če/ko:

 • gre za mikro, malo ali srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR) s sedežem v RS, ki je organizirano kot kapitalska družba ali s.p.,
 • na dan oddaje vloge na SPS in ves čas trajanja postopka mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec s.p. in družbenik-poslovodja, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2),
 • opravi brezplačni svetovalni intervju,
 • pridobi predhodno potrdilo Spirita (ga boste dobili s strani Spirita v roku 5 delovnih dni),
 • prenese več kot 50 % osnovnega kapitala družbe, če gre za d.o.o.,
 • uveljavljate lahko samo aktivnosti, začnete po 22. 11. 2019,
 • strošek DDV ni upravičen strošek.

S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR oz. do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na:

 

1. sklop: priprava poslovnega subjekta na prenos lastništva (do 3.000 EUR):

 • Priprava in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega
  dokumenta.
 • Ocena vrednosti podjetja.
 • Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.
 • Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov in priprava ter usklajevanje ponudb.

 

2. sklop: neposredna izvedba prenosa lastništva (do 3.000 EUR):

 • Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
 • Priprava kupoprodajne pogodbe.
 • Notarske storitve.
 • Uradna cenitev.
 • Skrbni pregled.


3. sklop: dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov (do 3.000 EUR) – le za prevzemnike v družinskih podjetjih:

 • Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji.
 • Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
 • Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Za vsak sklop vavčerja morate oddati svojo vlogo!

 


POTREBNI KORAKI:

 1. Brezplačen svetovalni intervju.
 2. Po izvedenem intervjuju prijavitelj prejme Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za prenos lastništva (Obrazec št. 1), ki ga SPIRIT Slovenija izda najkasneje v 5 delovnih dneh.
 3. V naslednjem koraku prijavitelj izbere zunanjega izvajalca iz Evidence zunanjih izvajalcev. Izbere lahko le zunanjega izvajalca, ki ima v evidenci vpisane reference za področje, za katerega bo prijavitelju izvedel aktivnosti. V kolikor zunanji izvajalec iz evidence
  ne more zagotoviti vseh aktivnosti navedenih v Predhodnem potrdilu SPIRIT Slovenija, ki jih želi prijavitelj v vlogi prijaviti, lahko izbrani zunanji izvajalec v izvedbo aktivnosti vključi tudi dodatne zunanje izvajalce, ki morajo biti prav tako vpisani v evidenci.
 4. Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, s katerim se dogovori glede možnosti izvedbe aktivnosti na področju prenosa lastništva. Od zunanjega izvajalca mora prijavitelj pridobiti ponudbo.
 5. V kolikor se zunanji izvajalec in potencialni prijavitelj uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv. Prijavitelj odda vlogo (z vsemi potrebnimi prilogami– potrdilo FURS o poravnanih obveznostih in potrdilo FURS o predloženih obračunih – ne smeta biti starejša od 5 dni in Obrazec št. 1-Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za prenos lastništva) preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za to prijavitelj potrebuje digitalno potrdilo. V kolikor ga nima, mu lahko brezplačno pomagajo svetovalci na SPOT točkah, ki jih lahko pooblasti tudi za oddajo vloge.
 6. Prijavitelj praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobi obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev. Po pozivu k podpisu pogodbe mora v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 7. Po zaključenih aktivnostih, ki so predmet pogodbe o sofinanciranju, upravičenec na SPIRIT Slovenija, posreduje zahtevo za pregled dokumentacije. Na podlagi pregleda dokumentacije izda SPIRIT mnenje (Obrazec št.2), ki je priloga zahtevka. Zahtevo za
  pregled dokumentacije posreduje upravičenec vsaj 30 dni pred iztekom roka za
  oddajo zahtevka po pogodbi o sofinanciranju.
 8. Najkasneje v 10 delovnih dnevih od oddaje zahteve za pregled dokumentacije bo SPIRIT Slovenija kontaktiral upravičenca za uskladitev termina za pregled dokumentacije. Pooblaščena oseba s strani SPIRIT Slovenija v skladu z minimalnimi zahtevami pregleda poročilo zunanjega izvajalca in izdelano dokumentacijo, ki je bila predmet pogodbe o sofinanciranju za prenos lastništva in je navedena v prijavi in Obrazcu št. 1.
 9. Po pregledu SPIRIT Slovenija izda mnenje na Obrazcu št. 2 najkasneje v roku 15 dni od oddaje dokumentacije.
 10. Zahtevek z vsemi obveznimi prilogami in pozitivnim mnenjem SPIRIT Slovenija (Obrazec št. 2) upravičenec odda najkasneje v 12 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Zahtevek z vsemi obveznimi
  prilogami v primeru odsvojitev (večinskega) poslovnega deleža v d.o.o. (oziroma izjemoma delnic v delniški družbi) odda univerzalni pravni naslednik upravičenca.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija