Vavčer za pridobitev certifikatov ponovno na voljo

Vavčer za pridobitev certifikatov ponovno na voljo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) z dnem  15.10.2021 ponovno odpira Javni poziv Vavčer za digitalni marketing.

Kdo so upravičenci po javnem pozivu

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Namen in cilj javnega poziva 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi upravičence k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja
certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana
vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije
okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Upravičeni stroški in višina subvencije

-Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški pridobitve oz. vzdrževanja certifikatov ter akreditiranih poročil o preskušanju za namen pridobitve certifikata:
-Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca).
-Stroški nakupa standarda.
-Stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov,procesov, storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po1. 1. 2021.
-Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priznan. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:
-Certifikacijski organ mora biti akreditiran ali priglašen s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji:               https://europeanaccreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/ To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, PEFC, IFS, BRC),
-Certifikacijski organ mora biti priznan s strani nosilca standarda oziroma lastnika sheme. Navedeno velja za:
– IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
– FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
– ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
– COSMOS https://www.cosmos-standard.org/cosmos-certification-bodies
-Zahteve za vzpostavitev, preverjanje in potrjevanje ter registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba ES 1221/2009 s spremembami:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1221-20190109&qid=1633953097673
Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 900.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

 

Več o javnem pozivu Vavčer za pridobitev certifikatov si lahko preberete TUKAJ.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija