Vavčer za prototipiranje

 

Slovenski podjetniški sklad je 31. januarja 2020 objavil nov vačer za prototipiranje.

 

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

 

Stroški povezani z izdelavo prototipa so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi Potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2), ki je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje.

 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

 

Več informacij o vavčerju lahko dobite tukaj.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija