Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19

Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19

Včeraj, 5. november 2021, je vlada sprejela nove ukrepe, ki veljajo od ponedeljka, 8. novembra naprej. Spodaj smo navedli relevantne ukrepe za naše obrtnike in podjetnike:

 • pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje;
 • spremenjena je starostna meja za izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT – tako je starostna meja znižana na 12 let in ne več 15 let, kot je veljalo doslej;
 • na vsakega obiskovalca trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami mora biti zagotovljenih deset kvadratnih metrov površine, na vhodu v trgovino pa mora biti zapisano največje možno število uporabnikov, ki so lahko hkrati v trgovini;
 • zaradi lažje dostopnosti testov je stroka predlagala financiranje testov iz proračuna, zato bodo tako hitri antigenski testi kot hitri antigenski testi za samotestiranje brezplačni;
 • kot zaščitna maska se prizna in uporablja kirurška maska ali maska tipa FFP2; maske iz blaga niso več certificirane za uporabo na predpisanih mestih;
 • izvajanje gostinske dejavnosti je dovoljeno, če se izvaja prisotnim v sedečem režimu med 5. in 22. uro – ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru;
 • obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno – tudi obratovanje diskotek in podobnih dejavnosti v času veljavnosti odloka ni dovoljeno;
 • začasno je prepovedano zbiranje ljudi oziroma je zbiranje dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
 • začasno so prepovedane vse javne prireditve, prepovedani so javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, razen če ni v odlokih ali drugih aktih Vlade RS določeno drugače;
 • javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT;
 • javne športne prireditve so dovoljene le, če se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT;

Spodaj natančneje navajamo ukrepe, ki jih določa Vladni odlok:

Obvezen pogoj PCT

Vladni odlok določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi zaposleni in uporabniki storitev ali dejavnosti, razen v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence ter zaščite in reševanja.

 • Zaposleni

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoja ni potrebno izpolnjevati v času opravljanja dela na domu.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Na vidnem mestu morajo objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Samotestiranje

Za opravljanje dela šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Oseba mora imeti ob začetku opravljanja dela veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Odgovorna oseba posreduje testirani osebi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe.

Dodatne informacije o izpolnjevanju pogoja PCT za zaposlene.

 • Uporabniki

Pogoj PCT morajo izpolnjevati:

 • vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti,
 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.
 • uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev (domovi za starejše, posebni socialno-varstveni zavodi, centri za usposabljanje, delo in varnost, varstveno-delovni centri, izvajalci pomoči na domu, centri za socialno delo) in programov, ki izvajajo nastanitev. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati v primeru:

 • nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami,
 • zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • nujnih zdravstvenih storitev,
 • nujnih postopkov socialne ali družinske problematike,
 • nujne osebne asistence,
 • poslovanja sodišč. Ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča,
 • zaščite in reševanja ter
 • oseb, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza, in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer mora biti na osebo zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov. Kot izjema se ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer mora biti na osebo zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov. Kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Prodajalne morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu obvestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev.

Pri oskrbi na bencinskih servisih morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki le v primeru oskrbe v zaprtih prostorih bencinskega servisa.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

Samotestiranje učencev in dijakov

Za vse učence osnovne šole in dijake (izjema so tisti, ki izpolnjujejo pogoj PCT) se s 15. novembrom uvede trikrat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje. Samotestiranje se bo izvajalo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Za potrebe samotestiranja so učenci in dijaki v lekarnah upravičeni do 15 testov na mesec.

 • PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati

  1. osebam, ki so mlajše od 12 let in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
  2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
  3. osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
  4. učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
  5. uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covid-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
  6. uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.

Več o ukrepih na strani vlade: https://www.gov.si/novice/2021-11-06-vlada-sprejela-nove-ukrepe-za-zamejitev-sirjenja-covida-19/