Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 17.9.2021  v Uradnem listu RS, št. 150/2021 objavil Javni poziv Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, ki je prvič na voljo za podjetja.

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Namen vavčerja je:

Omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza)

Predmet vavčerja je:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html)

Obdobje upravičenih stroškov: pričnejo se od objave javnega poziva in trajajo do 30.09.2023

Pod neupravičene stroške sodijo: stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ter DDV.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati eno LCA analizo v celotnem obdobju 2021-2023.

Višina sofinanciranja

Sredstva na voljo v obdobju 2021-2023: 409.000,00 EUR do leta 2023

Najmanjša spodbuda: 3.000,00 EUR

Največja spodbuda: 9.999,99 EUR

Največja stopnja financiranja: 60 %

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

  • Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 3 zaposlene po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si
  • V kolikor zunanji izvajalec iz evidence ne more zagotavljati storitve, ki bi ustrezala prijavitelju, lahko prijavitelj poišče drugega izvajalca, ki pa se mora predhodno vpisati v evidenco strokovnjakov  in izpolnjevati pogoje za vpis
  • Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize
  • Prijavitelj mora za projekt pridobiti predhodno pozitivno mnenje SPIRIT (obvezna priloga zahtevka)
  • LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo tega javnega poziva

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. skrajni rok za oddajo vloge je 31. 03. 2023.

Vlogo na javni razpis je potrebno oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.

Več o javnem pozivu Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, si lahko preberete TUKAJ.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija