Po novem delodajalec ponovno upravičen do  povračila nadomestila plače delavcu za čas odrejene karantene,

 

a LE v primeru:

 • da delavcu ne more organizirati dela na domu in če ni odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu.

Velikost nadomestila plače  je odvisna od tega, ali se je delavec odpravil v državo iz rumenega ali zelenega seznama in ali je prišel v stik z okuženo osebo na delovnem mestu ali drugje.

Upravičen delodajalec

 

Le tisti delodajalec je upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki izjavi, da delavcu, ki mu je odrejena karantena ne more organizirati dela na domu.

 

Delodajalec mora izjavo priložiti k vlogi, ki jo vloži na zavodu za zaposlovanje.

 

V primeru, da je bila delavcu odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je bila  času njegovega odhoda na rdečem seznamu, delodajalec ni upravičen do povračila nadomestila plače.Vir: gov.si

 

 

Vstop iz države na rdečem seznamu


Vsi, ki stopajo v Slovenijo iz držav na rdečem seznamu in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo  ne glede na državljanstvo ali državo bivanja  se jim odredi 14-dnevna karantena , razen če sodijo med izjeme, ki jih določa Odlok

ZA KOGA VELJAJO IZJEME?

Izjeme veljajo le za:

 1. osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, vendar se  ob prehodu meje morajo izkazati z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini ( pogoji: potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v) in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predložijo negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19)
 2. osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza«
 3. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu, če  zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu
 4. osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo, a pozor  v 12 urah po vstopu 
 5. osebe, ki imajo diplomatski potni list
 6. osebe, ki zagotavljajo  storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode

Na seznamu je že 36 držav:

Katar, Bahrajn,Čile,Kuvajt,Peru,Armenija,Džibuti,Oman,Brazilija,Panama,Belorusija,Andora,Singapur,Švedska,Maldivi,Sao Tome in Principe,Združeni arabski emirati,Združene države Amerike,Saudova Arabija,Rusija,Moldavija,Gibraltar,Bolivija,Portoriko,Gabon,Kajmanski otoki,Dominikanska republika,Republika Južna Afrika,Iran,Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske,Severna Makedonija,Bosna in Hercegovina,Srbija,Kosovo,Portugalska,AlbanijaJavni poziv  COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad

 

 

Slovenski podjetniški sklad je  v petek 3.7.2020 v UL RS 93/2020 objavil  Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme:

 

 

Namen, cilj in predmet javnega poziva


Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine  k nakupu zaščitne opreme.

 

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotavitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

 

Ciljne skupine

 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

 

Višina sredstev

 

Višina sredstev za leto 2020 znaša 10.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi, pri čemer je največ do 4.481.000,00 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 5.519.000,00 EUR EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in sicer:

 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – EU – COVID – 19 v višini 3.360.750,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V- SLO – COVID – 19 v višini 1.120.250,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – EU – COVID -19 v višini 3.863.300,00 EUR
 • PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z- SLO – COVID – 19 v višini 1.655.700,00 EUR.

 

Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projekta je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

 

Splošni pogoji za kandidiranje so:

 

 1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 4 javnega poziva
 2. Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.
 3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge)
 4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge);
 5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oz. ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oz. izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
 6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
 8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
 9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
 • ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
 • primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
 • predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
 • kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
 • kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 1. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
 2. Prijavitelj istih upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni uveljavljal oz. ni prejel sofinanciranja iz drugih nepovratnih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

 

Posebni pogoji za prijavitelje

 

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv sedež ali poslovno enoto. Sedež ali poslovna enota mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do izplačila ni dovoljena.

 

V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične številke.

 

Upravičeni stroški

 

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

 

zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos

zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos

zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos

razkužila – največ do 20 EUR na liter

termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

 

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.

 

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

 

DDV ni upravičen strošek.

 

Roki in način prijave na javni poziv

 

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.

 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika.

 

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj

 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://www.podjetniskisklad.si/.

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov zascitna@podjetniskisklad.si.

 


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Občina Domžale POMAGA domžalskim podjetnikom z brezobrestnimi posojili (6M EURIBOR + 0)

 

Občina Domžale v času po epidemiji Covid-19 v sodelovanju z Gorenjsko banko d.d. Kranj, razpisuje posojila s subvencionirano obrestno mero za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike. Razpisana skupna vsota posojil znaša do 1,5 mio EUR sredstev, z ročnostjo do 8 let.

 

Podjetniki lahko zaprosijo posojilo za:

 

 • stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
 • stroške nakupa novih strojev in opreme,
 • stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

 

Podjetniki morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije brez DDV. Lokacija naložbe mora biti na območju Občine Domžale.

 


Vse ostale podrobnosti lahko preberete na spletni strani občine Domžale https://www.domzale.si/, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«

 

 


 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Vlada je preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Včeraj, 14.5. 2020, je vlada  na dopisni seji preklicala epidemijo  nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

 

Po oceni  NIJZ vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa  SARS-CoV-2 v populaciji.

 

A pozor, ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se  še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi,   ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.

 

Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti.

 

Prvi potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 smo v Sloveniji zabeležili 4. marca 2020, do vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno <1.

 

 

NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še posebno pomembni naslednji ukrepi:

 

 1. testiranje obolelih,
 2. izolacija bolnih,
 3. iskanje kontaktov,
 4. karantena za visoko rizične tesne kontakte,
 5. higiena rok in kašlja
 6. ter spoštovanje fizične distance.

 

Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Po noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A) lahko uveljavljate ukrep oprostitve plačila prispevkov in ukrep uveljavljanja temeljnega dohodka za mesec marec in april do 9.5.2020.

 

Ukrepa oprostitve  plačila prispevkov in  uveljavljanja temeljnega dohodka veljata za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za uveljavitev obeh ukrepov je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Vlogo je mogoče oddati le elektronsko.

 

 Zavezanci lahko oddate izjavo do zadnjega v mesecu za mesec oprostitve, razen oprostitve prispevkov za mesec marec in april, ki jo je potrebno oddati najkasneje do 9.5.2020.

 

Zavezanci lahko predložite ISTO IZJAVO, ki je dostopna na eDavkih za OBA ukrepa skupaj (tako oprostitev prispevkov kot za temeljni dohodek) in za vse mesece skupaj (marec, april, maj) do 9.5.2020.

 

Če pa se boste odločili, da boste za mesec maj posebej podajali izjavo, jo morate preko eDavkov oddati najkasneje do 31.5.2020.

Po novem lahko vlogo vložijo vsi samostojni podjetniki ne glede na to ali zaposlujejo delavce ali ne in tudi vsi tisti, ki so le delno zavarovani na podlagi dejavnosti, ker na primer koristijo  skrajšani delovni čas iz naslova starševskega varstva, so delno upokojeni ali delno zaposleni.

 

Vložijo jo lahko davčni zavezanci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v letu  2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. V primeru neizpolnjevanja navedenega pogoja upada prometa, bo upravičenec moral vrniti celotno pomoč.

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila izjavo za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.

Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo le preko eDavkov  (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Mesečni temeljni dohodek:

 • 18.4.2020: če bo izjava vložena do tega datuma za marec, bo nakazan denar na TRR 25.4.2020
 • od 19.4. do 30.4.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020
 • od 1.5. do 31.5.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april in/ali maj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020

Oprostitev plačila prispevkov:

 • 30.4.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.
 • 31.5.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Preverite, ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti!

OPOZARJAMO, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih. Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Kako si namestiti eDavke?

To je povsem enostavno, saj je registracija mogoča tudi zgolj z davčno številko in z geslom:

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

Na Finančni upravi so tu za vas in z veseljem vam bodo pomagali po telefonu ali elektronski pošti. Vse zadeve (vprašanja, preverjanja, itd.) s Finančno upravo skušajte urejati prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 prek elektronske pošte uradov

 

Pozor, na zalogi so „KREMCA osvežilci za roke” s 68-70 % vsebnostjo alkohola. Možen je takojšen prevzem. Za člane Obrtne zbornice Domžale še dodaten bonus – 10 % popusta.

 

Pakiranja in cene:

 • 500 ml  s pumpico: 8,2 € + ddv
 • 200 ml s pumpico: 6 € + ddv
 • 175 ml s flip top pokrovčkom: 5 € + ddv

 

Na cene vsem članom OZS priznamo 10 % popust.

Naročilo s svojimi podatki lahko oddate na info@kozelj.net,  ob tem pripišite, da ste člani OZS.

 

Spoštovani,

znašli smo se v obdobju, polnem izzivov na vseh področjih. Glavnina spopadanja s problematiko COVID-19 je v pristojnosti države. Področje gospodarstva je eno tistih, ki je najbolj prizadeto in potrebuje učinkovite in hitre ukrepe.

Zato so na SPIRIT Slovenija vzpostavili informacijsko točko za podjetja – novo spletno mesto, na katerem lahko pridobite vse informacije o ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks.

Vzpostavili smo kanale Korona, Logistika in Uporabno, preko katerih lahko komunicirate tako z nami kot z drugimi člani poslovnega foruma. Poslovni forum je zamišljen kot oblika medsebojne pomoči med podjetji, zato vas vabimo, da delite tako vprašanja kot rešitve. Sodelujete lahko pri že obstoječih razpravah ali pa odpirate nove.

Za dostop je potrebna registracija preko spletne aplikacije na tej povezavi.

Verjamemo, da bodo informacije koristile še komu, zato vljudno vabljeni, da jih delite.

Ostanite zdravi.   

Ekipa SPIRIT Slovenija

 

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.

 

Aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa lahko spremljate na spletni strani https://www.ozs.si/koronavirus-info

 

Aktualne informacije posamezno po sekcijah: https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah

 

Pogosta vprašanja in odgovori: https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus

 

Natisnite si Odredba-o-čakanju-na-delo-doma-zaradi-izrednih-ukrepov—Koronavirus

 


16.3.2020

POZIV delodajalcem: delo na domu (Inšpektorat Republike Slovenije za delo)

Vljudno naprošamo delodajalce, da o nameravanem organiziranju dela na domu obvestijo inšpektorat za delo po elektronski pošti.

Obvestilo o nameravanem delu na domu pošljite po elektronski pošti, in sicer na naslov prijave.irsd@gov.si

 

Obvestilo naj vsebuje:

 • poimenski seznam delavcev,
 • skupno število delavcev, katerim je odrejeno delo na domu,
 • kakšno delo opravljajo delavci,
 • kje opravljajo delo in
 • koliko časa je predvideno opravljanje dela na domu. 

Hvala za razumevanje.


16.3.2020

AVTOSERVISERJI: Odlok vlade ne zahteva zaprtja avtoservisne delavnice. Upostevajte navodil NIJZ o varnem delu!

 


16.3.2020

Kako praktično ravnati s kupljeno hrano, ko jo prinesemo iz trgovine?

 

Pri hrani oziroma živilih, ki jih kupimo v trgovini, je potrebno vzdrževati visoko stopnjo higiene.

Ko pridemo iz trgovine, so zato potrebni naslednji koraki:

 • ko vstopimo skozi vhodna vrata stanovanja, vrečko, ki jo prinesemo iz trgovine, odložimo v predsobi,
 • nato si v kopalnici skrbno umijemo roke ter si jih razkužimo,
 • vrnemo se v predsobo po vrečko, jo nesemo v dnevni prostor ter iz nje zložimo hrano oziroma živila,
 • vrečko odnesemo nazaj v predsobo,
 • ponovno si umijemo ter razkužimo roke.

Splošna priporočila glede obiska trgovin za zmanjšanje možnosti stikov in posledično preprečevanje okužbe s koronavirusom:

 • v trgovino gremo, ko je res nujno, nakup naj opravi en član družine,
 • v trgovini dotikamo samo tistih živil, ki jih nameravamo kupiti,
 • predlagamo uporabo drugih kanalov nakupa, kot je spletna prodaja, ter preučitev možnosti, da nakup namesto nas opravi nekdo drug in dostavi nakupljeno.

Ponovno poudarjamo, da zalog v prehrani ne primanjkuje, so pa lahko najbolj ranljive skupine – to so starejši prebivalci – kljub temu v težavah, zato jim skušajmo pomagati in namesto njih opravimo nakup na varen način. Bodimo solidarni!


 

16.3.2020

POŠTA SLOVENIJE obvešča vse uporabnike, da ponedeljka, 16. 3. 2020, naprej bo način zagotavljanja določenih poštnih storitev prilagojen in nujno ne bo zahteval obiska pošte ali osebnega kontakta z dostavljavcem. Dostavljavci bodo v hišne predalčnike naslovnikov vlagali tudi priporočena pisma. Vse prebivalce zato pozivajo, da ZUP in ZPP pisem, če to ni nujno potrebno, ne hodijo iskat na pošto, saj jih bodo po poteku roka za prevzem na pošti prejeli v svoj hišni predalčnik. Več informacij o ukrepih Pošte je na voljo na tej povezavi.


 

16.3.2020

V TEM DOKUMENTU boste našli Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja:

 • najpogostejša vprašanja in odgovore
 • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela
 • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
 • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta
 • čakanje na delo doma
 • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
 • neplačano odsotnost z dela  ter
 • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 

Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin-V1.0-13.3.2020

 

Natisnite si Odredba-o-čakanju-na-delo-doma-zaradi-izrednih-ukrepov—Koronavirus


16.3.2020

O D L O K  o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

 

Odlok ne velja za: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinske servise, banke, pošto, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

 

Izvzeto je tudi je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov ter vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

Včerajšnji odlok je seveda prinesel veliko vprašanj. Na MGRT je OZS včeraj poslali urgenco kaj naj pazijo pri odloku – da bo jasno kdo lahko dela in kdo ne.

Namen odloka je, da se kupci/stranke ne združujejo in to se prepreči s prepovedjo prodaje v prodajalnah (salonih/storitve). Iz tega je razbrati, da trgovec/prodajalec lahko recimo vozi blago na gradbišče (gradbišča niso zaprta). Lahko obrtniku naloži blago na dvorišču. Veliko nejasnosti je tudi za servise (recimo avtoservis, vulkanizer). Iz odloka ne izhaja omejitev, da morajo zapreti – seveda ob upoštevanju smernic in navodil NIJZ. Če ima servis tudi salon/prodajalno, ta pa mora biti zaprta. Obrtniki (pleskarji, inštalaterji) lahko delajo – iz odloka ni vidna prepoved. Formalne odgovore pa čakamo in jim bomo objavili takoj ko dobimo odgovore iz MGRT in drugih resorjev.

 

Več o uredbi najdete tukaj.


13.03.2020:

Delodajalcem priporočamo branje bloga: Odsotnosti in oblike dela delavcev v času koronavirusa, v katerem boste spoznali zakonite možnosti, ki jih imate na razpolago, tako glede omogočanja dela zaposlenih od doma, začasnega čakanja na delo doma kot nenazadnje tudi glede možnosti podaje odpovedi iz poslovnih razlogov ipd.. Na voljo je na tej povezavi.

 


10.3.2020:

Aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa lahko spremljate na spletni strani https://www.ozs.si/koronavirus-info

 

Strnjena informacija o ukrepih za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa:

 1.       Interventni zakon – glede delnega povračila nadomestil plače delavcem na čakanju na delo (predlagatelj MDDSZ) 

V okviru zakona je predvidenih 51,5 milijonov evrov oziroma subvencija države v višini 40% za plačilo nadomestila za čakanje na delo doma. Zakon bo sprejet po nujnem postopku in bo veljal predvidoma do konca septembra (računamo da bo zakon sprejet že naslednji teden).

OPOZORILO: Na OZS smo že včeraj na svetu za konkurenčnost podali zahtevo, da interventni zakon ni ustrezen oz. zadosten (tudi ostali delodajalci so enakega mnenja). Zahtevamo:

– da se administrativno poenostavi (dokazovanje izpada dohodkov zaradi posledic virusa)

– odstotek sofinanciranja nadomestila za čas čakanja delavca doma naj se zviša (iz 40% na vsaj 50%, ob tem da se hkrati država odpove prispevkom in davku/dohodnini – torej, da v primeru čakanja na delo doma plačilo prispevkov in dohodnine za zaposlenega odpade)

– da je možno aktivirati ukrep tudi, če odstotek zaposlenih, ki se jim ne da zagotavljati dela, ni 50%, kar je predlagano, ampak 25% ali manj (na predstavitvi ukrepa je bilo govora o 50%, minister Počivalšek je zvečer v medijih že govoril o 30%).

– Sproti vas bomo obveščali kakšna ja končna verzija INTERVENTNEGA ZAKONA in kdaj vstopi v veljavo. 

 

 2.       Kreditne linije (izvajalci: SID Banka, Slovenski podjetniški sklad, Regionalni razvojni sklad Ribnica)

 • SID banka: za reševanje likvidnostnih težav 200 milijonov evrov ter v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank.
 • SPS: ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov – likvidnostna sredstva (za poplačila obveznosti) – od 20.3.2020 dalje.
 • Regionalni razvojni sklad Ribnica: podjetjem bo omogočil, da bodo dražje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

 

3.       Pomoč na področju internacionalizacije (izvajalec: SPIRIT)

 • Delno povračilo stroškov, ki so malim in srednjim podjetjem nastala zaradi planirane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi korona virusa (prav tako pravijo da bodo pokriti stroški za udeležbo na virtualnem sejmu – organizatorji zaradi odpovedi ponujajo virtuane sejme).
 • Omenjeno je bilo, da bo za te namene povračilo sredstev potekalo preko vavčerjev – takoj ko bo ukrep vzpostavljen posredujemo dokumentacijo, podjetja pa naj zbirajo račune, ki so jim, nastali.

 

4.       Podjetja v težavah (MGRT, MF)

 • MGRT: za kredite na voljo 6 milijonov evrov. V dogovoru z Ministrstvom za finance pa bi po potrebi lahko aktivirali tudi okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

 

5.       Delo od doma in primeri karantene (MDDSZEM)

 • Delovne procese je možno organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov
 • Pojasnila in priporočila ministrstva za delo delodajalcem so na spletni strani ministrstva.

OPOZORILO:

Na OZS zahtevamo, da breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo ali so zaradi koronavirusa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti nosi država (ZZZS) in ne delodajalec. Predlagamo da enako velja tudi za tiste, ki so zaradi virusa v karanteni (ali jim je odrejena samoizulacija).

 

6.       Predlog odloga plačila davčnih obveznosti (FURS)

 • Možen je odlog plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov (dokazati, da podjetjem grozi hujša gospodarska škoda ali pa morajo podjetja predložiti ustrezno zavarovanje).
 • Povezava na FURS (odpisi, odlogi, obročno odplačevanje) https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/
 • Znižanja plačevanja akontacije davka (DDPO). Predstavniki MF in FURS so tudi naredili priporočila glede znižanja plačevanja akontacije davka (DDPO). Več v PRILOGI.

 

7.       Promocija turizma (STO)

 

Dodajamo še informacijo MGRT, prejeto 10.3.2020 (13.37h):

kot dogovorjeno na včerajšnejm sestanku na MGRT, smo vzpostavili  e-mail naslov: korona.mgrt@gov.si – za vprašanja, ki jih imajo podjetja glede pripravljenih ukrepov s strani države. Namen tega kanala je zbiranje vprašanj na enem mestu, saj pričakujemo v prvih dneh največji naval vprašanj. Zaradi navedenega prosimo tudi za potrpljenje v teh prvih dneh, ko se sistem vzpostavlja.

Na že obstoječi spletni strani  Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Gov.si (https://www.gov.si/teme/koronavirus/) bomo pripravili razdelek koronavirus – nasveti za gospodarstvo, kjer bomo objavljali vprašanja in odgovore in prosimo, da posamezniki pred pošiljanjem vprašanj preverijo, ali odgovori že obstajajo.

Pošiljatelje vprašanj nadalje naprošamo, da v naslovu sporočila jasno navedejo področje, na katerega se vprašanje nanaša. Glede na opredeljene ukrepe so področja sledeča:
– subvencioniranje čakanja na delo,
– kreditne linije,
– internacionalizacija,
– podjetja v težavah,
– delo od doma in karantena,
– davčne obveznosti,
– turizem.

Navedba podatka v naslovu bo omogočila pospešeno obravnavo vseh prejetih sporočil.