Vlada je podaljšala epidemijo za 60 dni

    

Vlada  je izdala  Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je podaljšala epidemijo za 60 dni.

Odlok velja od 17. januarja 2021 in velja 60 dni.

 Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

 

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

    

Vlada  je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi izjemami.

Odlok velja od 16. januarja 2021 do 22. januarja 2021.

Med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji sodijo:

 • naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • redni in vmesni pregledi cistern ter pregledi vozil za izdajo certifikatov adr o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopki  in naloge v tahografskih delavnicah.

 Podaljšujejo se vozniška dovoljenja  do 28. februarja 2021

Vozniška dovoljenja, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika),  se  podaljšajo do 28. februarja 2021.

Podaljšujejo se izkaznice o vozniških kvalifikacijah  do 28. februarja 2021

Izkaznice o vozniških kvalifikacijah ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 in katerih imetniki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanje za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij) se podaljšajo do 28. februarja 2021.

Podaljšujejo se teoretični del vozniškega izpita  do 28. februarja 2021

Teoretični del vozniškega izpita se podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita),in sicer  do 28. februarja 2021.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

 

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji           

Vlada  je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,  ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Izjemoma so dovoljene tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma  za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. januarja 2021 do 22. januarja 2021.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se kot izjema dodajo čistilnice.

Izjeme, za katere ne velja  prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom so:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– geodetske storitve,
– pošta,
– dostavne službe,
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
– tržnice s hrano,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
– čistilne servise in čistilnice,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
Dovoljeno ostaja  ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
Dovoljeno je tudi:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

 

 

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7)

31. decembra 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki prinaša že
sedmi paket ukrepov (#PKP7) v vrednosti 550 milijonov evrov.

ZIUPOPDVE prinaša krizni dodatek upokojencem, študentom, prejemnikom otroškega dodatka, staršem z več otroki, starejšim kmetjem in zaposlenim, ki prejemajo prejemke v višini do dveh minimalnih plač.

Upokojenci

Upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji  s pokojninami do 714 evrov  bo  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 krizni dodatek,  sicer v treh različnih višinah:

 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov: 300 evrov,
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evri: 230 evrov ter
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evri: 130 evrov.

Do dodatka so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zaposleni z nizkimi dohodki

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in njegova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo  delodajalec izplačal ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov. Od kriznega dodatka se ne plačajo davki in prispevki.

Ukrep se ne uporablja za zaposlene pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

ROK za  povračilo izplačanega tovrstnega dodatka  je do konca februarja 2021. Delodajalec preko informacijskega sistema FURS najpozneje do konca februarja 2021 predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. FURS bo  izplačal povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Osebe, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Osebam, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas in ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela bodo prejeli začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.

Študenti

Študenti bodo dobili 150 evrov dodatka.

Družine z otroki

 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke: prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.
Izplačila:
– do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok starih do 18 let,
– izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Starši bodo morali oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga bo dostopna na spletni strani MDDSZ in e-uprave predvidoma od 8. 1. 2021.

 • Višji dodatek za nego otroka: znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.
  Izplačila:
  – poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se izvede do 31. januarja 2021,
  – od januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca epidemije.
 • Povečan dodatek za velike družine: znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
 • Izplačilo:
  – za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 oz. 200 eurov izvede do 31. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu,
  –  vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence: eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev višini 500 evrov. Izplačilo:
  – izplačilo za otroke, ki so se rodili do 31. 12. 2020, bo izvedeno do 31. 3. 2021,
  – za otroke, ki bodo rojeni po uveljavitvi zakona (po 31. 12. 2020), bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.
  Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Starejši kmetje z nizkimi prejemki

Kmetje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let, dobijo dodatek v višini 150 evrov.

Verski uslužbenci

Verskim uslužbencem zakon vnovič prinaša mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov, država jim bo poravnala tudi socialne prispevke.

Ukrepi na področju zdravstva

Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in domovih za starejše

Za zaposlene v bolnišnicah in domovih za starejše je predvideno zvišanje urne postavke za najmanj 30 odstotkov. Tistim zdravstvenim delavcem, ki delajo v posebno rizičnih pogojih, tudi v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65 odstotkov.

Sredstva za množično cepljenje proti covidu-19

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Oprostitev plačila DDV za medicinske pripomočke

Medicinski pripomočki, ki so potrebni v boju proti covid-19, bodo oproščeni plačila DDV (najdlje do 31. decembra 2022).

Ukrepi za podjetja

Zakon zagotavlja dodatne ukrepe za podjetja, ki jih je prizadela epidemija covida-19.

Kritje fiksnih stroškov

Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij je višina povračila:

 • 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in
 • 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov.

Sredstva za garancije za bančne kredite

Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Pomoč prevoznikom

Predlog zakona predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi).

Pomoč gasilcem

Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomestilo izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom za nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil, in sicer:

 • za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3500 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4500 evrov.

Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje enote bodo prejela še dodatnih 1000 evrov.

Za nemoteno opravljanje operativnih nalog v prostovoljnih gasilskih društvih se podaljša tudi veljavnost zdravniških spričeval operativnih gasilcev, katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer do 30. septembra 2021.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

 

Vir: GOV.SI

 

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja              

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT, podobno kot novembra lani, razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske.

Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila  samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske.

Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

Pozor:

 1. Upravičenci morate izpolniti vlogo na spletni strani www.ozs.si/maske.
 2. Enostavno vpišite davčno in matično številko in večino podatkov se vam bo že izpisalo.
 3. Izpolnite število zaposlenih in
 4. odkljukajte, da izpolnjujete pogoje
 5. ter navedite, kjer ste imeli sedež na dan 31.12.2020

 

 

Na poziv se lahko prijavijo:

1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).

2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali
zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 31. 12. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 31. 12. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih
upoštevajo podatki ZZZS. V kolikor OZS ugotovi, da podatki o številu zaposlenih navedeni v vlogi niso
skladni s podatki ZZZS, OZS upošteva slednje.

Ostali pogoji, ki jih morate izpolnjevati:

1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 2 javnega poziva.

2. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in
na dan 31.12. 2020 ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl).

3. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2.
člena Uredbe 651/2014/EU.

4. Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis skupno ni prejel več kot 200.000,00
EUR pomoči , ne glede na obliko ali namen pomoči.

5. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti:
• ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 3/7
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

• primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
• predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
o kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi zaščitnih mask obveščeni najkasneje v roku 5 dni od zaprtja  poziva na elektronski naslov, ki ga bodo sporočili v prijavi. Upravičeni prijavitelji bodo na elektronski  naslov prejeli obvestilo o terminu osebnega prevzema zaščitnih mask na posamezni območni obrtnopodjetniški zbornici.

 

Nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji stopi v veljavo 7. januarja

Novi odlok določa, da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
– tržnice s hrano,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– storitve frizerskih salonov,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Odlok  velja do vključno 13. januarja 2021.

Celoten odlok si lahko preberete TUKAJ.

 

 

Ukrep skrajšanega delovnega časa podaljšan do 30. 6. 2021

Vlada je  s sklepom podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa do 30.06.2021.
Vlogo za dodelitev subvencije je v roku iz prvega odstavka 16. člena ZIUOOPE (najpozneje v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa) mogoče vložiti najpozneje do 10. junija 2021.

 

Celoten sklep si lahko preberete TUKAJ.

 

 

Vlada je sprejela predlog PKP7 in načrt ukrepov v času božično-novoletnih praznikov

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:

 • solidarnostni dodatek za upokojence (za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR, bo dodatek znašal 300 EUR, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 EUR, bo dodatek znašal 230 EUR, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 EUR, bo dodatek znašal 130 EUR),
 • enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. dohodninski razred bo dodatek znašal 50 EUR na otroka),
 • enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 EUR,
 • izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 EUR,
 • dodatek za velike družine s tremi otroki 100 EUR, za družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 200 EUR,
 • zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač, dobijo 200 EUR dodatka,
 • pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2,
 • sredstva za garancije za bančne kredite,
 • nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.), itd.

 

Predlog zakona uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.

S predlogom zakona se izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev. Poleg solidarnostnega dodatka za upokojence, predlog zakona predvideva tudi enkratni solidarnostni dodatek za ranljive skupine oseb na podeželju.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tudi študentje in otroci. Predlog zakona uvaja izredno pomoč ob rojstvu otroka.

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost Covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije. Medicinski pripomočki potrebni v boju proti Covid-19 bodo oproščeni plačila DDV najdalj do 31. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je sprejela tudi načrt ukrepov med božično-novoletnimi prazniki.

Načrt ukrepov med božično-novoletnimi prazniki

RESOR VELJAVNI ODLOK Ureditev med božičnimi in novoletnimi prazniki
MDDSZ / MJU /MGRT  

/

Prisotnost na delovnem mestu:

 

Poziv zasebnemu gospodarskemu sektorju za čas praznikov – kolektivni dopusti in organizacija dela od doma kjer je to le možno (od 24.12.2020 do 10.1.2021)

Organi državne uprave v času med 24.12.2020 ter 4.1.2021 opravljajo samo najnujnejše aktivnosti.

MGRT Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20) Storitvene dejavnosti:

 

Zaprtje  vseh storitvenih dejavnosti, kjer se ni moč izogniti tesnim telesnim stikom – od 24.12.2020 do 4.1.2021 oziroma do vključno 10.1.2021, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala

 

Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije v obdobju od 24.12.2020 do 4.1.2021 oziroma do vključno 10.1.2021, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala, razen naslednjih izjem:

–        prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

–        lekarne,

–        prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

–        kmetijske prodajalne,

–        bencinske servise,

–        finančne storitve,

–        pošto,

–        dostavne službe,

–        dimnikarske storitve, pod predpisanimi omejitvami,

–        individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

–        osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

–        druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

 

Izvzeto je tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

 

MIZŠ Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20) Šole in vrtci:

 

Šole ostanejo zaprte (počitnice do 4.1.2021) nato odprtje za prvo triado, če se bo epidemiološka situacija izboljšala.

 

Vrtci – ostane nespremenjeno do 4.1.2021 (možnost zagotavljanja varstva v nujnih primerih), od 4.1.2021 naprej odprtje ob upoštevanju predpisanih pogojev in v primeru izboljševanja epidemiološke situacije

MIZŠ Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20)  

Ostaja enako

 

 

 

MK

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20)

 

 

Ostaja enako

 

 

MNZ Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 181/20) Ostaja enako

 

MNZ Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20) Med prazniki 24.12.2020 in 25.12.2020 ter  v primeru stabilne ali izboljšane epidemiološke situacije tudi 31.12.2020 in 1.1. 2021 velja:

 

–       možnost stika z osebami največ iz dveh  gospodinjstev, maksimalno 6 odraslih oseb na zasebnih površinah. Otroci do 15. leta so iz omejitve  izvzeti.

 

–       24.12.2020 od 12. ure do 25.12.2020 do 20 ure ter 31.12.2020 od 12. ure do 1.1.2021 do 20. ure za obiske pod pogoji iz prejšnje alineje ne veljajo omejitve  gibanja med občinami in regijami.

 

Vlada ponovno poziva vse, da na minimum zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu.

Vsem, ki se bodo v času praznikov družili s člani drugih gospodinjstev svetujemo, da se po stiku/stikih oziroma obiskih samoizolirajo.

 

 

Prireditve in druge omejitve:

–          Vse druge omejitve gibanja ostanejo v veljavi, od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah, seveda tudi na silvestrovo, velja prepoved prodaje in uporabe pirotehnike in prirejanja ognjemetov.

MZ Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 181/20)  Ostaja enako
MZ Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20)  Ostaja enako
MZ Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 167/20)  Ostaja enako
MZI Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20 in 186/20)  Ostaja enako
MZI Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 188/20)  Ostaja enako

 

Vir: OZS

 

Predsednik Vlade na twitterju objavil, da je vlada  omilila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 za obdobje od 15. decembra do 23. decembra.

V četrtek bo vlada določila režim v času praznikov.

Kakšen režim bo veljal med božičnimi in novoletnimi prazniki bo odločila vlada na četrtkovi seji, ko bo obravnavala najnovejše epidemiološke podatke.

Kaj se sprošča?

V celotni Sloveniji   se od jutri, 15. decembra pa do 23. decembra v omejenem obsegu:

-vzpostavlja nazaj javni potniški promet,

-odpirajo frizerski saloni,

-odpirajo cvetličarne,

-odpirajo avtopralnice,

-odpirajo kemične čistilnice.

Po kasnejšem sporočilu za javnost  se sprostijo tudi:
higienska nega (razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov), 
– bančne storitve,
– zavarovalniške storitve,
– druge finančne storitve.

Odprava omejitev na občine, a le za štiri regije z najboljšo epidemiološko sliko in izključno za uporabnike aplikacije #Ostanizdrav in to znotraj svoje regije.

V statističnih regijah: Osrednja Slovenija, Goriška, Obalno kraška in Gorenjska teh regijah se za uporabnike aplikacije #Ostanizdrav do vključno 23. 12. 2020 (in če vmes v njih ne bo poslabšanja epidemiološke situacije) odpravlja omejitev gibanja na občino.

Gibanje na območju celotne regije, kjer imajo prebivališče bo dovoljeno le za uporabnike aplikacije #Ostanizdrav.

Še vedno pa ostaja prepoved gibanja v drugo regijo, tudi če ima ta dobro epidemiološko sliko.

Še vedno pa tudi v teh regijah veljajo druge omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved zbiranja.

V  statističnih regijah Osrednja Slovenija, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska  pa se poleg zgoraj navedenih dejavnosti v omejenem obsegu odpirajo še:
– trgovine z obleko,
– trgovine z obutvijo,
– trgovine s športno opremo,
– avtosaloni.

 

SPIRIT SLOVENIJA VABI NA  2. TRANSFORMACIJSKO DELAVNICO “ŠIBKA TOČKA” – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka podjetja
Tokratnja delavnica bo usmerjena k prepoznavanju in udejanjanju nujnih korakov za boljše upravljanje podjetij in sicer bomo pozornost usmerili na:

– prepoznavanje »šibkih točk« poslovanja,

– prepoznavanje »močnih temeljev in skritih potencialov« poslovanja,

– vzpostavljanje novih ali transformaciji obstoječih poslovnih modelov

   poslovanja,

– vzpostavljanju pravih načinov vodenja, komuniciranja in graditve

   dobrih medsebojnih odnosov v podjetjih.

 

Delavnica bo potekala v dveh delih in sicer:

 

V prvem delu delavnice bodo izhodišče konstruktivnemu dialogu najprej podali predstavniki dveh podjetij, ki so pripravljeni svoje bolj ali manj boleče izkušnje in sprožilce nujne poslovne transformacije deliti z nami.

 

V drugem delu delavnice bomo imeli konkretno in praktično debato z vsemi udeleženci, na kateri bodo sodelovali izkušeni strokovnjaki, ki bodo s strokovnimi komentarji in priporočili podkrepili praktične primere ukrepanja oz. odgovarjali na vprašanja udeležencev.

 

V teh časih je pomembna, če ne že nujna, prilagoditev na novo realnost in izgradnja še močnejših trajnostnih temeljev, na katerih bo osnovana naša prihodnost, v dobro vseh, narave, ljudi in skupnosti. Izkušnje drugih, medsebojna pomoč in sodelovanje nas obogatijo in so lahko mogočno vodilo, ki nas v kritičnih situacijah popelje na pravo pot.

Se vidimo 10. 12. 2020 od 17.00 do 19.30 preko spletne platforme ZOOM. Število mest je omejeno na 15 podjetij.

 

Prijave sprejemajo najkasneje do 09.12.2020. Delavnica je brezplačna in prvenstveno namenjena podjetjem z več kot 10 zaposlenimi.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija