Znana je časovnica 17. nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta – POPRI tekmovanje – Popri. 

Rok za oddajo poslovnih modelov je 9.februar 2021. 

Pri pripravi poslovnih modelov za tekmovanje na POPRI bo letos prvič v pomoč serija video vsebin s področja “lean business canvasa.

Po tej metodologiji svoje ideje razvijajo najuspešnejši startupi v svetu.

Kaj pridobijo udeleženci  na tekmovanju?

 • Atraktivne nagrade in priznanja
 • Točke za Zoisovo štipendijo
 • Nove veščine (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti)
 • Svetovanje pri oblikovanju podjetniške ideje in poslovnega modela
 • Povratno informacijo o podjetniški ideji skozi oceno strokovne komisije Izkušnjo javnega nastopanja
 • Nova poznanstva in nepozabno izkušnjo

Prvi video POPRI DIGITAL si lahko ogledate tukaj.

Vsebine so v Primorskem tehnološkem parku pripravili sodelovanju s start up mentorji, omogočajo pa jih Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Še vedno odprt Javni razpis:  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Še vedno je odprt javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0., ki je bil objavljen v UL  št. RS 101/2020 z dne 17.07.2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo uvedla nov ali izboljšan izdelek na področju predelave in obdelave lesa.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Projekt mora biti zaključen najkasneje do 31. 10. 2022, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2022.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom:

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove strojne opreme in novih strojev),

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove programske opreme, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov projekta),

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona).

Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev.

Na javni razpis se vlagatelj prijavi s spletnim obrazcem, vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14:00 na posamezen prijavni rok.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za dodatne informacije pa lahko pokličete na telefonske številke (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali pišete na bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; izvajalec razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, pa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Spirit Slovenija vabi  26. novembra 2020 ob 17h na online dogodek

“ŠIBKA TOČKA” – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka

Na prvi izmed treh spletnih delavnic, se bomo poglobljeno ukvarjali s trenutno realnostjo, ko nam vsem bolj ali manj »gori pod nogami« in smo se posledično vsi, hote ali ne, znašli v procesu transformacije. Vprašanje je, ali bomo tako lastno kot poslovno transformacijo zavedno upravljali mi, ali bo le ta upravljala nas, medtem pa bomo brez pravega nadzora drveli po napačni poti.

 

Pomembno je, da »pogorišča« čimprej obnovimo in postavimo še močnejše in boljše temelje, na katerih bosta osnovana naša rast in napredek v dobro vseh, narave, ljudi in skupnosti.  

 

Odlično izhodišče konstruktivnemu dialogu o zavedni ali nezavedni transformaciji bodo najprej podali predstavniki podjetij, ki so pripravljeni svoje bolj ali manj boleče sprožilce nujne transformacije deliti z nami in so se soočili:

– s skoraj popolno izgubo posla,

– z nepričakovano rastjo posla,

– z dolgotrajno odsotnostjo ter stisko zaposlenih,

ali še s katero drugo intenzivno izkušnjo.

 

Poleg predstavnikov podjetij bodo z nami tudi izkušeni strokovnjaki, ki bodo s strokovnimi komentarji in priporočili podkrepili nujne procese iz področja transformativnega vodenja in komunikacije ter trajnostne transformacije poslovnih modelov in strateških usmeritev v času, ko v podjetju zavladajo »izredne razmere«.

 

Izkušnje drugih, medsebojna pomoč in sodelovanje nas obogatijo in so lahko mogočno vodilo, ki nas v kritičnih situacijah popelje na pravo pot.

Se vidimo 26. 11. 2020 od 17.00 pa do 19.30 preko spletne platforme ZOOM WORKSHOP. Število mest je omejeno na 15 podjetij. Prijave najkasneje do 23.11.2020. Delavnica je brezplačna in prvenstveno namenjena podjetjem z več kot 10 zaposlenimi.

 

Prijave zbiramo na povezavi TUKAJ!
Alenka Hren, SPIRIT Slovenija 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure.

Način prijave

Navodila za pripravo vloge in način oddaje vloge so navedeni v pozivni dokumentaciji (3. poglavje) in javnem pozivu (14. točka).

Vlogo morate izpolniti in oddati s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja pozivnih obrazcev in prilog. Vlogo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-covid19@spiritslovenia.si.

Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja.

Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na tej spletni strani.

SPIRIT Slovenija še posebej poziva prijavitelje, naj preverijo, ali imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

Pojasnilo

Objavljamo tudi pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k oblikovanju pozivnih pogojev, ki je na voljo tukaj.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Odprte prijave na Young Climathon Slovenija 2020

Obveščamo vas, da so odprte prijave na Young Climathon Slovenija 2020.
Vabimo vas, da se  pridružite  mladinskem podnebnem hekatonu za reševanje podnebnih izzivov, ki jih bodo v letošnjem letu prispevali nosilci izzivov z območja Vipavske doline.

Učenci in dijaki, učitelji ter strokovnjaki se boste skupaj lotili vprašanj, ki jih bosta prispevala Občina Ajdovščina in podjetje Mlinotest.

S sodelovanjem na dogodku boste izkusili, kako ste mladi opolnomočeni za razvoj inovativnih podnebnih rešitev za izzive iz lastne države in ublažitev visokoogljičnega življenjskega sloga.
Na koncu bosta razglašeni zmagovalni skupini vsakega od izzivov, ki bosta prejeli privlačno nagrado.
Vzemite si 1 dan za Iskanje idej | Delavnico | Skupinsko delo | Ustvarjalnost | Predstavitev žiriji | Praznovanje
Kdaj? 28. 11. 2020 od 10:00 do 17:30
Kje? spletna platforma Zoom
Kdo se lahko prijavi? učenci zadnje triade OŠ in dijaki vseh SŠ (starost 12-18 let)
Brezplačna registracija za posameznike na: Young Climathon prijavnica
Za brezplačno prijavo kot skupina se prijavite na e-naslovu: jerneja.pirnat@ki.si
Dogodek bo vodila Maja Vrčon, glavna trenerka programa Mladi iznajditelji Slovenija, s pomočjo facilitatorjev za usmerjanje skupinskega dela.
Dogodek Young Climathon je del mednarodnega izobraževalnega programa Young Innovators (Mladi iznajditelji), ki je pod okriljem EIT Climate-KIC*.
Young Innovators (Mladi iznajditelji) je izobraževalni program, katerega cilj je opremiti mlade (12–18 let) s spretnostmi in znanjem za vodenje gibanja o sistemskih spremembah. Program spodbuja družbeno zavest, vodi v izboljšanje obstoječih navad (občutek odgovornosti, trajnostna miselnost, proaktivno okolju prijazno vedenje) in iskanje rešitev za bolj trajnostno družbo. V okviru programa učenci in dijaki spoznajo orodja sistemskih inovacij in jih v praksi preizkusijo na konkretnih izzivih, ki jih ponudijo lokalni nosilci podnebnih izzivov (šola, lokalna podjetja, organizacije, občine itd.). Delavnicam na šolah sledi dogodek Young Climathon, enodnevni mladinski podnebni hekaton, kjer učenci in dijaki rešujejo lokalne podnebne izzive in poskušajo najti ustrezne rešitve zanje. Najbolj navdihujoče ideje bodo nadalje podprte. Skozi sodelovanje v programu se v mladih vzbuja tudi navdušenje do zelenega podjetništva.
V Sloveniji smo v letu 2020 pričeli program pilotno izvajati, uvrščen pa je bil v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce 2020/21 in v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) 2020/21, saj izvajamo tudi usposabljanje za učitelje (delavnice za učitelje bodo v pričetku decembra 2020, prijave še zbiramo).
Za sodelovanje na dogodku Young Climathon ni potrebna predhodna udeležba na delavnicah Mladi iznajditelji v okviru pouka ali izvenšolskih dejavnosti.
*EIT Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology , EIT) z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij. Je telo Evropske unije, zadolženo za zagotavljanje evropske trajnostne rasti.

 

 

Dragi člani, tudi letos Božiček bo!

Tokrat pride kar s pomočjo poštarja. Pri nas so darila za vaše otroke še zmeraj gratis, za otroke vaših zaposlenih pa cenejša kot lani, da vam tudi mi čim bolj pomagamo v teh časih.

Obdarite lahko tudi vnuke in otroke svojih zaposlenih.

Prijave izključno preko spodnjega obrazca. Za vsakega otroka posebej označite možnost izbora. Bodite pozorni pri izpolnjevanju vseh podatkov.

Poštar bo otroke obdaril predvidoma 22. decembra.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,  in ga objavila v Uradnem lisit RS št.  163/20, s katerim je ponovno zaprla večino dejavnosti obrtnikov in podjetnikov. Odlok je stopil v veljavo 16. novembra.

Kljub temu, da se z odlokom zapira velika večina dejavnosti naših obrtnikov in podjetnikov, pa obstaja nekaj izjem, ki  dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

V izogib nesporazumom na tem mestu opozarjamo, da omejitve veljajo le pri poslovanju s končnimi potrošniki, ne vejajo pa pri poslovanju s podjetji, kjer ni sprememb.

Izjeme, ki jih odlok predvideva v svojem 2. členu

Izjeme dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

Med izjemami lahko najdemo:

 • prodajalne z živili,
 • prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles,
 • dimnikarske storitve in
 • gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih.

Dovoljeno pa je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot to ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Dovoljeno je tudi opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Po pojasnilih vlade v primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v garancijskem roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče / po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. Podjetjem svetujemo, da v primeru nenujnih popravil obvestijo potrošnika, da jim trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz odloka.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

Vir: OZS

Vlada sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6)

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19.

Ponovna razglasitev epidemije je terjala sprejetje novega paketa ukrepov PKP6, s katerim vlada dopolnjuje ukrepe iz petega paketa in ponovno reaktivira ukrepe kot je npr. npr. subvencija podjetjem za čakanje zaposlenih na delo in podaljšuje ukrepe kot so npr.  podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva, ki  pa hkrati sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom.

Kaj prinaša predlog zakona?

 • subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo,
 • podaljšanje moratorija na kredite,
 • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa,
 • oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije,
 • financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve,
 • delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom,
 • odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora,
 • zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet, itd.

 

Predlog zakona bo imel pozitivne posledice na gospodarstvo, saj upravičencem omogoča omilitev posledic epidemije bolezni COVID-19, prav tako se s predlogom zakona izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev, med drugim tudi na področju socialnega varstva. 

Vir: gov.si

 

3,5 milijona evrov za podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka – posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v UL št.  160/2020 dne 6. novembra  v Uradnem listu objavilo javni razpis za ukrep iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 – 21. Gre za izjemno začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela.

Namen ukrepa je finačna podpora za  potrebe lajšanja likvidnostnih težav  kmetijskim gospodarstvom ter MSP zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije covid-19.

Vlogo na javni razpis lahko vložijo upravičenci od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23:59. ure.

Podpora se dodeljuje v skladu z Odlokom o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (29. 10. 2020).

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

 • ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
 • ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa.

Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019.

Do podpore so upravičena tista  kmetijska gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvarili prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 evrov, MSP pa v višini najmanj 50.000 evrov.

Znesek podpore je za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu (izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 3500 evrov; izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 5000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 7000 evrov).

Za MSP je višina podpore do 50.000 evrov, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu (izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 25.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 35.000 evrov; izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 50.000 evrov).

Podatek o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo pridobila  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja  od Uprave za javna plačila.

Upravičenci morajo izpolnili obrazec, ki je priloga javnega razpisa, in ga poslati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Odločbe morajo biti izdane že v tem letu,  zato bo javni razpis (čas za vložitev vloge) odprt samo 14 dni.

Podpora se izplača v enkratnem znesku na podlagi odločbe o pravici do sredstev.

Več o javnem razpisu si lahko preberete TUKAJ.

 

Vir: gov.si

 

Kaj prinaša prinaša peti protikoronski paket ukrepov (PKP 5) za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Državni zbor je včeraj sprejel peti protikoronski paket ukrepov (PKP 5) za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

V nadaljevanju si lahko preberete katere ukrepe zakon prinaša.

 

I. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ( npr. v primeru varstva otroka)

 Veljavnost ukrepa

Odrejena karantena: od 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Višja sila: od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?

Tisti delodajalci bodo lahko uveljavljali pravico do povračila izplačanih nadomestil za čas odrejene karantene:

 1.   LE za delavce, ki jim ne bodo mogli organizirati dela na domu
 2.  LE  za delavce, ki ne bodo mogli opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Glede delavcev iz točke 2 ukrepa se upoštevajo se otroci do vključno 5. razreda osnovne šole, otroci v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Obveznost delodajalca je izplačevati neto nadomestilo plače in prispevke za vsa obvezna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

Koliko znaša višina nadomestila plače?

Višina nadomestila plače v primeru višje sile znaša 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas.

Višina nadomestila plače zaradi odrejene karantene  je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni in znaša:

1. 100% nadomestilo plače  pripada delavcu, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela;

2. 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni  čas pripada delavcu, ki je odločbo o karanteni prejel ob prihodu v Slovenijo, ob njegovem odhodu pa se je ta država nahajala na zelenem ali oranžnem seznamu ter delavcu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela;

3. 50% plače, ki  bi jo prejel, če bi delal in ne manj kot 70% minimalne plače pripada delavcu, ki je odšel v državo na rdečem seznamu in je delodajalcu najmanj en dan pred odhodom predložil pisno izjavo, da odhaja v državo na rdečem seznamu iz naslova slednjih osebnih okoliščin:

· smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja

· smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

· smrt staršev (očeta, matere, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša, posvojitelja),

· rojstvo otroka

– vabila na sodišče

4. 0% nadomestila plače pripada delavcu, ki je odšel v državo na rdečem seznamu in ne uveljavlja izjem.

Katere so dolžnosti delavca?

* v 24 urah mora delavec obvestiti delodajalca, da je v karanteni in o razlogih zanjo

* v 3 delovnih dneh od prejema odločbe o karanteni mora  le-to posredovati delodajalcu

* v 3 delovnih dneh od nastanka razloga mora obvestiti delodajalca o odsotnosti z dela zaradi višje sile

Povračilo nadomestila plače delodajalcu

Izplačana nadomestila plač zaradi odrejene karantene ali višje sile se povrnejo v celoti (bruto I), tudi za praznik in druge dela proste dni, določene z zakonom.

Kakšen je postopek uveljavljanja povračila?

1. Oddaja vloge na ZRSZ (v 8 dneh od uveljavitve zakona, če uveljavlja pravico do povračila za čas pred uveljavitvijo oziroma v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca)

2.  Na podlagi odločbe o priznanju pravice se z ZRSZ sklene pogodba o povračilu

3. Oddaja zahtevka

II. Delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo

Veljavnost ukrepa: od 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2021)

Kateri delodajalec je upravičen do ukrepa?

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen:

– neposredni ali posredni proračunski uporabnik državnega oz. občinskega proračuna, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. marca 2020,

– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v RS.

So pa upravičene humanitarne in invalidske organizacije, četudi ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov.

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019.

Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Če pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Prihodki iz tega odstavka so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Nadomestilo plače

Nadomestilo plače znaša 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne manj kot znaša minimalna plača.

Povračilo nadomestila plače delodajalcu

Delodajalec je upravičen do delnega povračila v višini 80% izplačanega nadomestila plače in ne več kot 892,50 eur (bruto I). Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, če bi delavec na ta dan dejansko delal.

Kdaj delodajalec ni upravičen do povračila

* če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge.

* če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

* če je nad njim uveden postopek stečaja ali če se nahaja v likvidacijskem postopku.

Kakšne obveznosti ima delodajalec?

* v obdobju prejemanja povračil izplačevati nadomestila plače

* ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju

* predhodno obvestiti ZRSZ, če delavca pozove na delo

V katerih primerih mora delodajalec vrniti prejeta povračila?

*  če delodajalec krši svoje  obveznosti

* če začne postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev (za enako obdobeje)

Pozor! Delodajlec ne sme v obdobju prejemanja delnega povračila odpuščati delavcev

V obdobju prejemanja delnega povračila ne sme pričeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen v primeru da je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet pred 13. 3 . 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila po ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPDV ali tem zakonu.

Na kakšen način delodajalec uveljavlja povračila?

1. Oddaja vloge na ZRSZ (v 8 dneh od uveljavitve zakona za delavce napotene na čakanje pred uveljavitvijo zakona oziroma v 8 dneh od napotitve na čakanje)

2.  ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh s sklepom

3. Oddaja zahtevka

III. Začasni ukrepi za samozaposlene in mikro podjetja

1. Temeljni dohodek

Veljavnost ukrepa: 1. 102020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Upravičenec

Oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 2020  do uveljavitve zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19 in sicer

* samozaposlen (zav. osnova 005),

* družbenik ali delničar gospodarske družbe, ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba

* kmet (zavarovan po 17. členu ali 25/5 ZPIZ-2)

status  temeljni dohodek
polno zavarovan, ki ne zaposluje DA
polno zavarovan, ki zaposluje DA
delno zavarovan  
– delni upokojenec DA (sorazmerno)
– delno zaposlen DA (sorazmerno)
– starševsko varstvo DA
– popoldanski s.p. NE

Do temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti, če ima na dan vložitve vloge neplačane zapadle davčne obveznosti.

Do pomoči so upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019.

Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020.

Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Višina

Izredna pomoč znaša 1.100 eur/mesec, 700 eur/mesec za samozaposlene v kulturi in 940 eur/mesec za kmete.

Če upravičenec v zavarovanje ni vključen za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas je upravičen do sorazmernega zneska glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa.

Mesečni temeljni dohodek se zniža za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (karantena in višja sila).

Temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov (izvzema se iz davčne osnove).

Postopek

Oddaja vloge preko e-Davkov

TD za mesec predložitev izjave nakazilo
Oktober do 31.10.2020 10.11.2020
November do 30.11.2020 10.12.2020
December         do  31.12.2020 10.01.2021

Če upravičenec poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece.

Vračilo

1. Če je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, morajo upravičenci o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

2. Neizpolnjevanje pogoja upada prihodkov – obvestiti FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za leto 2020. Pomoč je potrebno vrniti v roku 30 dni po vročitvi odločbe. Po poteku tega roka se obračunajo zakonske zamudne obresti.

Če upravičenec vrne temeljni dohodek in ni oddal vloge za delno povrnjen izgubljeni dohodek (karantena in višja sila), lahko vlogo odda v 30 dneh od vračila temeljnega dohodka. FURS izplača delno povrnjen izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge.

2. Delno povrnjen izgubljeni dohodek za čas trajanje karantene in višje sile zaradi varstva otrok

Veljavnost ukrepa: 1. 92020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Upravičenec

Upravičenec za delno povrnjen izgubljen dohodek , ki zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:

* samozaposlen (zav. osnova 005),

* družbenik ali delničar gospodarske družbe, ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba

* kmet (zavarovan po 17. člen ali 25/5 ZPIZ-2)

Višja sila: varstvo otroka zaradi zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Za otroka se šteje otroke do vključno 5 razreda osnovne šole, otrok v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Karantena: če je odločbo o karanteni prejel ob prihodu v Slovenijo, ob njegovem odhodu pa se je ta država nahajala na zelenem ali oranžnem seznamu ali če mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo.

Višina povrnjenega izgubljenega dohodka

250 eur za vsako odrejeno karanteno ali za čas višje sile, vendar ne več kot 250 eur za 10 dni, 500 eur za 20 dni in 750 eur v enem mesecu.

Dohodek se ne izplača, če je zavezanec v istem obdobju upravičen do prejema temeljnega dohodka.

Delno povrnjen izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov (izvzema se iz davčne osnove).

Način uveljavljanja

Vloga oddana preko e-Davkov v 30 dneh po odrejeni karanteni ali razlogu za višjo silo in najkasneje do 31. 12. 2020.  Nakazilo se izvede do 10. v mesecu za vloge oddane v preteklem mesecu.

IV. Ostalo

1. Odsotnost z dela brez obiska zdravnika

Veljavnost ukrepa: do 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga izda izbrani osebni  zdravnik, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, največ 1x v koledarskem letu.

Delavec je dolžan delodajalca pisno ali elektronsko obvestiti o odsotnosti prvi dan odsotnosti. V tem času ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati izven kraja svojega bivanja.

Višina nadomestila delavcu: 80% plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Povračilo delodajalcu: nadomestilo krije ZZZS. Vlogo je potrebno oddati na ZZZS najpozneje 3 mesecu po preteku ukrepa.

2. Testiranje delavcev

Veljavnost ukrepa: do 30. 6. 2021 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Če delodajalec napoti delavca na testiranje, se plačilo delodajalca ne šteje za boniteto delavca.