Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  in ga objavila v Uradnem lisit RS št.  159/20. Odlok bo pričel veljati  6. novembra.

Po novem lahko   svoja vrata odprejo:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,

– specializirane otroške trgovine,

– specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo,

– storitve pedikure ter

– storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih  se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

Ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom je dovoljena  pod naslednjimi pogoji:

 •  da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
 • ter razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

Katera dela so dovoljena od 1. novembra dalje, si lahko preberete TUKAJ

  Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja              

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske.

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

 

Pozor:

 1. Upravičenci morate izpolniti vlogo na spletni strani www.ozs.si/maske.
 2. Enostavno vpišite matično ali davčno številko in večino podatkov se vam bo že izpisalo.
 3. Izpolnite število zaposlenih in
 4. odkljukajte, da izpolnjujete pogoje
 5. ter navedite, na kateri območni zbornici želite prevzeti maske.

Na poziv se lahko prijavijo:

1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).

2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali
zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 24. 10. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 24. 10. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih
upoštevajo podatki ZZZS.

Ostali pogoji, ki jih morate izpolnjevati:

1. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in
na dan 24. 10. 2020 ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl).

2. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah skladno
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

3. Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis skupno ni prejel več kot
200.000,00 EUR pomoči , ne glede na obliko ali namen pomoči.Popoldanski s.p., ki nimajo nobenih zaposlenih ali mikro podjetja brez zaposlenih niso upravičena do mask.

4. Prijavitelj  nima registrirane glavne dejavnosti:
• ribištvo in akvakultura,
• primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
• predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
o kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

 

Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  in ga objavila v Uradnem listu RS št.  157/20. Odlok bo pričel veljati  1. novembra.

Katera dela in storitve se lahko od 1. novembra dalje opravljajo tudi za končne potrošnike?:

– gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj),

– storitve, ki se opravljajo na prostem, in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve),
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
– družbe za upravljanje ter
 knjižnice.

Več o odloku si lahko preberete TUKAJ.

 

Po novem odrejanje karanten s potrdili NIJZ

Po novem za delavce in samozaposlene  kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, zadošča potrdilo NIJZ!
Kaj mora storiti delodajalec?
Delodajalec se mora obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca (če ne sodeluje z nobeno medicino dela), samozaposleni pa na osebnega zdravnika.V primeru karantene v šoli pa šola NIJZ posreduje seznam otrok iz oddelka.

Kaj mora storiti zaposleni, ko zve, da je bil v tesnem stiku z okuženim?

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu.

Delodajalec mora posredovati informacijo o delavcu, ki je doma v karanteni na NIJZ

Delodajalec bo o zaposlenemu, ki bo ostal doma v karanteni posredoval informacijo na NIJZ skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju.  V roku 72 ur bo NIJZ zaposlenemu poslal na sporočeni naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom bo  zaposleni pri delodajalcu  lahko uveljavljal nadomestilo, delodajalec pa bo to potrdilo uporabil kot dokazilo za uveljavljanje povračila nadomestila plače.

Na kakšen način lahko delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plače za delavce v obdobju neizdajanja karantenskih odločb in potrdil

Delodajalec bo lahko tudi za delavce, ki so bili doma v obdobju neizdajanja karantenskih odločb in potrdil uveljavljal povračilo nadomestila plače, delavcem pa obračunal višje nadomestilo plače. Delodajalec lahko pridobi potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

OPOZORILO: Delodajalec mora na ZRSZ vložiti vlogo do 1. 11. 2020, če uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas PRED uveljavitvijo zakona (to je pred 24. 10.).

Samozaposleni:

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Ta bo za njih posredoval pri NIJZ, da jim bodo poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. Enako velja za zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa.

OPOZORILO: Samozaposleni mora vlogo vložiti preko FURS v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni ali drugega ustreznega potrdila, vendar najkasneje 31. 12. 2020.

Otroci:

NIJZ je pripravil tudi usmeritve za šole in vrtce, če se okužba odkrije v njihovem kolektivu. V teh primerih se oddelek, kjer je bila ugotovljena okužba, pošlje v karanteno na domu za obdobje 10 dni. Šola oziroma vrtec posredujeta na NIJZ seznam otrok, katerih starši potrebujejo potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z dela.

Vir: MZ

 

 

Nov odlok prinaša omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 23. oktobra 2020 ter  ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije  št. 152/2020, odlok bo pričel veljati 24. oktobra.

Odlok prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Kot so  na primer:

 • nastanitvene storitve,
 • igralnice,
 • gostinske storitve,
 • frizerske in kozmetične storitve,
 • velnes storitve,
 • storitve bazenov,
 • kinematografske storitve,
 • kulturne storitve,
 • storitve fitnes centrov,
 • storitve avtopralnic in podobno.

Izjeme, kjer je dovoljeno ponujati in prodajati storitve in izdelke potrošnikom so:

  • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
  • lekarne,
  • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
  • drogerije,
  • tržnice,
  • prodajalne s hrano za živali,
  • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
  • kmetijske prodajalne,
  • drevesnice in vrtnarije,
  • cvetličarne,
  • bencinski servisi,
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material,
  • banke,
  • zavarovalniške storitve,
  • pošta,
  • dostavne službe,
  • trafike in kioski za prodajo časopisov in revij,
  • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
   Ne glede na dejavnost, pa je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro.

   Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

   Dejavnost priprave jedi in pijač brez časovne omejitve je dovoljena izključno:

   • v primeru dostave jedi in pijač,
   • v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

  • Omejitev števila oseb na 20m2 na posamezno stranko

 

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, se omeji na 20 m2 na posamezno stranko, ali na 1 stranko, v kolikor je prostor manjši od 20 m2.

  • Ponudnik blaga in storitev mora upoštevati zahtevano omejitev števila oseb na prostor. V nasprotnem primeru ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov oziroma opravljanje dejavnosti.

  • Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo ter spoštujejo in implementirajo navodila NIJZ.

  • Nastanitveni obrati odprti le v posebej določenih izjemah za posebej določene skupine ljudi

  • Storitve nastanitvenih obratov (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) se ne smejo ponujati,

izjemoma pa jih lahko koristijo:

   • osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev,
   • tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji,
   • ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij.
   • osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje,
   • osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost;
   • športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu.

Nastanitveni ukrepi se lahko uporabljajo tudi za potrebe izvajanja ukrepov osamitve, izolacije in karantene

  • Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

  • Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi.


 

 

 

Kaj prinaša NOV Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dne 26.10.2020?

Vlada je danes izdala  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter  ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije  št. 155/2020, odlok začne veljati jutri 27. oktobra.


Odlok prinaša dodatne omejitve na področju  prehajanja  med občinami,  in sicer se z odlokom:

 •  začasno omeji  prehajanje med občinami,

Območja občin so določena v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Seznam občin je objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/obcine/.

Trinajst izjem za prehajanje med občinami, tudi dostop do trgovin in nujno vzdrževanje groba

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem, in sicer za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Dokazila in izjave

Pomembno: vsak posameznik mora predložiti za namene dokazovanja izjem, ki dovoljujejo prehajanje med občinami 2 listini!

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo in izjavo mora oseba na zahtevo pokazati pristojnemu organu.

Prebivališče

Šteje se, da oseba prebiva v občini, če ima v tej občini stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Športno-rekreacijska dejavnost in sprehodi

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov. To so na primer športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali tiste, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.

Omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter prepoved zbiranja nad šest oseb še naprej v veljavi

Še naprej je začasno omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za pet izjem (odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, potovanje oseb).

Z odlokom ostajajo prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri zbiranju do šest oseb je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Uveljavitev odloka

Odlok začne veljati jutri, 27. oktobra 2020. Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20).

 

 

 Do 1. novembra je ROK za vložitev vloge na ZRSZ za karanteno, višjo silo in čakanje na delo


Delodajalci pozor! Če je bil vaš delavec  odsoten z dela zaradi odrejene karantene, zaradi višje sile ali napoten na začasno čakanje na delo

pred 24. 10., potem morate v 8 dneh od uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP), to je najkasneje do 1.11.2020 vložiti vlogo za povračilo nadomestila na ZRSZ.

 

Karantena in višja sila:

Če so bili delavci v karanteni (od 1. 10. – 23. 10.) ali doma zardi višje sile kot je varstvo otroka ipd. (od 1. 9.  – 23. 10.) mora delodajalec vlogo na ZRSZ vložiti do 1. 11. 2020. Gre za primere, ko  delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas PRED uveljavitvijo zakona (pred 24. 10.).

ZRSZ sporoča, da z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo.

Pomembno:  Od 24. oktobra dalje, torej od uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) mora delodajalec vlogo vložiti v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene ali višje sile.

Čakanje na delo:

Tudi  primeru odreditve čakanja delavcev na delo pred uveljavitvijo ZZUOOP (do 23.10.) mora delodajalec vložiti vlogo na  ZRSZ  najkasneje do 1. 11. 2020.

Vir: ZRSZ

 

 

 

 

Program Early warning Slovenia

Obveščamo vas, da je na spletni strani SPIRIT Slovenija, na Podjetniškem portalu predstavljen program Early Warning Slovenia .

Program brezplačnega mentoriranja »Early Warning Slovenia« je namenjen podjetjem, ki opažate prve znake potencialnih težav ali se že soočate z njimi ter iščete možnosti za izboljšave vašega poslovanja. Partnerja v projektu sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in CEED Slovenija.

KAJ PONUJAJO?

 • Brezplačno podporo mentorjev prostovoljcev, usposobljenih in izkušenih gospodarstvenikov, podjetnikov ali strokovnjakov.

KAKO DO PODPORE?

 • Če želite brezplačno svetovanje, izpolnite vprašalnik na naši spletni strani ali obiščite najbližjega svetovalca mreže SPOT Svetovanje.

Izpolnjen vprašalnik bodo pregledali. Če bodo ocenili, da je vključitev v program smiselna in potrebna, vas bodo o tem obvestili in povabili na poglobljen pogovor pred dodelitvijo mentorja.

Slovenija je ena od desetih držav, vključenih v pobudo »Early Warning Europe«, ki temelji na uspešnem danskem modelu. S programom prispevamo predvsem k zmanjševanju števila stečajev in k ohranitvi delovnih mest.

Kdo so prostovoljni mentorji, ki sodelujejo pri programu si lahko preberete TUKAJ.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Future Females Ljubljana 5. 11. 2020 ob 18h prek ZOOM

Vabljeni na na dogodek Future Females Ljubljana, ki bo potekal 5. 11. 2020 ob 18h prek ZOOM.

Future Females  je  neverjetna skupnost žensk iz celega sveta, ki si delijo isti cilj – povezovanje, navdihovanje in podpiranje obstoječih in prizadevnih podjetnic.

Na dogodku, ki bo potekal 5. novembra preko Zoom bosta z vami Petra Škarja in Manca Korelc. Če želite izvedeti več kako in na kakšen način lahko ženske uporabimo svoj glas in kako si graditi lastno blagovno znamko, potem je ta dogodek za vas.

Ne pozabite, online  dogodek Future Females Ljubljana  bo potekal 5. 11. 2020 ob 18h prek ZOOM.

Na spodnjih povezavah si lahko preberete več o povezavi na dogodek in predavateljicah na dogodku.

Link do karte: https://www.eventbrite.com.au/e/using-your-female-voice-building-a-strong-brand-ff-ljubljana-tickets-125343601085

FB stran: https://www.facebook.com/futurefemalesljubljana/

FB Event: https://www.facebook.com/events/796573944493453

LinkedIn Event: https://www.linkedin.com/events/usingyourfemalevoice-buildingas6721396470060236800/

Instagram stran: https://www.instagram.com/futurefemalesljubljana/

 

Vabljeni!

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Pomagajmo našim gostincem z naročili hrane na dom ali v službo

Obrtna zbornica Domžale in Občina Domžale sta znova združili moči. Tokrat pomagamo našim gostincem, ki so bili primorali že drugič letos zapreti svoja vrata.

⇒ Pomagajmo jim z naročili dostave hrane v službo ali na dom, ali pa jo pojdimo prevzet.

Seznam gostincev, kjer lahko potolažite svoje lačne trebuščke in hkrati podprete gostince je na voljo TUKAJ.

Seznam se bo sproti dopolnjeval.

Doslej so se nam oglasili:

gostišče Jamarski dom | Dob pri Domžalah

1.Gostišče Jamarski dom 

Ravnikar Marko s.p.

razvoz in dostava malic vsak delovnik

Gorjuša 40, Dob

Naročila na: 040 64 63 63   040 79 33 00

e-mail: marko.ravnikar@telemach.net

fb jamarski dom

GOSTILNA PR MNGAN - Iskalnik - Dobre Gostilne

 1. Gostilna Mngan

Breznikova cesta 2, Prelog

Prevzem malic od 10. do 13. ure vsak delovnik

Neobvezna predhodna naročila na: 041 699 330, Janez

 

 1. Stara fabrka

Karantanska c. 8

burgerji, rebrca, perutničke, piščančji corn flakes …

Razvoz ali osebni prevzem od 10. do 17. ure vsak delovnik

Naročila na: 080 88 25

www.starafabrka.si

fb stara fabrka

 

 

 1. Torte Bella

Bella, slaščičarstvo, Maja Habjan s.p.

Ljubljanska cesta 40, 1233 Dob

dostava tort na dom

fb torte bella

ig: torte bella

Naročila na: 051 262 988

 

restavracija park logo

 1. Restavracija Park

(pri domžalskem bazenu, nasproti Mercator centra)

dostava in prevzem malic, kosil, burgerjev, pic in jedi po naročilu

od torka do sobote od 9:30 do 21:00

nedelja in ponedeljek: 12:30 do 16:00

Naročila na: 041 546 683

www.restavracijapark.si

fb restavracija park

ig restavracija park

 

Paparotti-2

 1. Picerija Paparotti

Kamniška c. 9, Srednje Jarše

dostava in osebni prevzem

pice, testenine, mesne jedi, solate, m alice …, vse po jedilniku

od 9:00 do 20:00, malice od 9:00 do 15:00

Predhodna naročila na: 080 17 66

www.paparotti-2.com

fb paparotti-2

 

 1. Rezina Kašča in Rezina Kuh’na

Ljubljanska cesta 24

jedi na žlico, mesne in vegi jedi

dostava po dogovoru vsak delovnik

Predhodna naročila na: 031 379 230, Petra

fb rezina kašča

www.rezinakasca.si (jedilnik na zavihku novice)

 1. Gostilna Zajc

Mala Loka 6, Dragomelj

ob delovnikih med 10:00 in 13:00 malice, od 10:00 do 17:00 pa jedi po naročilu (tudi pice, pohano, domače sladice)

sobote in nedelje od 12:00 do 16:00 kosila in jedi po naročilu (tudi pice, pohano, domače sladice)

Predhodna naročila na: 01 56 26 141, Klara

www.gostilnazajc.si

fb gostzajc

ig gostilnazajc

 

 1. Marvella Pizza and salad

Cesta talcev 4

(Mercator center Domžale)

pice, burgerji, fingersi, solate …

dostava in osebni prevzem

od ponedeljka do sobote od 10:00 do 20:00 (razen praznikov)

Naročila na 051 670 572

fb marvella pizza and salad

ig marvella pizza and salad

 

 1. Gostilna Orhideja

Testen Boris s.p.

Jemčeva cesta 52a, Trzin

osebni prevzem

Naročila na 01 564 18 55

Hrano lahko prevzamete od ponedeljka do petka med 10.30 in 14.30 uro, ali po telefonu 041 589 089

fb boris testen gostilna orhideja

ig gostilna_orhideja

 

 1. Gostilna Januš

Podrečje

osebni prevzem

ob delavnikih od 10:00 do 16:00 ali po dogovoru

Naročila na 01 7214 189

malice in jedi po naročilu

fb gostilna janus

ig gosilna janus

 

 1. Kavarna Florjan

Jana Grčar s.p.

Kolodvorska 3

osebni prevzem pijače

01 724 83 81

fb kavarna florjan

 

 1. Penzion in gostilna Keber

Irena Kovač s.p.

Ljubljanska cesta 112

jedi po naročilu in malice

Naročila: 01 7241 509

osebni prevzem

od torka do nedelje

0d 10:00 do 17:00

fb gostilna keber

 1. Bistro – Pizzerija fontana

Rogelj Gregor s.p.

Stritarjeva ulica 6, Dob

jedi po naročilu in pice

01 721 26 72

dostava in osebni prevzem

od srede do petka: od 12:00 do 20:00

sobota in nedelja: od 11:00 do 20:00

www.picerija-fontana.si (jedilnik)

Gostišče Juvan Domžale

 1. Gostišče Juvan

Juvan Miran s.p.

Ljubljanska cesta 124

jedi po naročilu

osebni prevzem sobota in nedelja

Naročila na: 041 710 750

 

Zlata Kaplja Radomlje

 1. Zlata kaplja

Kocman Marjan s.p.

Šlandrova ulica 1, Radomlje

malice, ocvrti piščanec, ocvrti kalamari, ribe na žaru (brancin, orada, postrv), občasno jagenjček in odojek

osebni prevzem

Naročila na: 031 837 848

od 10:00 do 16:00 od ponedeljka do nedelje

www.zlatakaplja.si

fb kocman marjan

fb zlata kaplja

 

 1. Pizzeria špageterija Olivia

Gostinstvo Robert Matijević s.p.

Ljubljanska cesta 12 D, Trzin

Naročila na: 083 872 718

dostava od ponedeljka do sobote od 10:30 do 20:00

hrana po jedilniku

fb Pizzeria špageterija Olivia

 

 

 1. Gostilna Repanšek Homec

Andrej Repanšek s.p.

Bolkova ulica 42, 1235 Radomlje

Naročila na: 01 72 27 950

za vas kuhajo od petka do nedelje

hrana po naročilu

lastni prevzem pred gostilno do 11. do 17. ure