Kaj prinaša NOV Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Vlada je danes izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije  št. 147/2020, odlok začne veljati jutri 20. oktobra.


Odlok prinaša dodatne omejitve na področju zbiranja ljudi, prehajanja med statističnimi regijami in gibanja ljudi, in sicer se z odlokom:

 • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,
 •  začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,
 • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.


Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Zbiranje ljudi je dovoljeno za skupino oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Omejitev gibanja
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 •  prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,
 •  dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Prehajanje med statističnimi regijami
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike dovoljeno prehajanje za:

 1.  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Prebivališče
Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če ima v občini iz te regije stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen le na enem naslovu prebivanja (stalnem ali začasnem) in se ne sme seliti med obema prebivališčema. Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Nadzor
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Uveljavitev odloka
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

SKUPAJ PREMAGAJMO COVID – delavnica za podjetja o najnovejših ukrepih za omilitev posledic koronavirusa

14. oktobra vabljeni na online delavnico SKUPAJ premagajmo Covid, kjer bodo predstavljeni najnovejši ukrepi za omilitev posledic koronavirusa in instrumenti usmerjanja razvojnih spodbud v prihodnosti.

Delavnica bo potekala od 18. do 19. ure na spletni platformi MOS

https://sejem.ce-sejem.si/mos/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis PN – 2 2020 COVID – mikrokrediti za podjetja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis  za zagotovitev hitrega in ugodnega financiranja in omejitev posledic epidemije na gospodarstvo za podjetja Vzhodne in Zahodne Kohezijske regije Slovenije.

Na voljo je 56,6 milijonov evrov za omilitev posledic epidemijez namenom zagotavitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo.

Javni razpis omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem,da koristijo hitre, enostavne ter ugodne mikrokredite, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov za omilitev posledic epidemije COVID-19.

Postopki za pridobitev kreditov so enostavni in hitri, prav tako pa so dostopni tudi pod zelo ugodnimi pogoji kot so:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala in sicer:

–      v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.

–      v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani SPS.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi na dogodek Dan slovenskega lesarstva 11. novembra 2020

Vabljeni na  nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije z naslovom: LES – NAŠA PRIHODNOST, ki bo v sredo, 11. novembra na Gospodarskem razstavišču.

Na dogodku boste lahko iz prve roke izvedeli s strani domačih in tujih strokovnjakov, kateri so tisti državni  ukrepi za spodbujanje vlaganj v lesni panogi, vse o Zelenih javnih naročilih in Evropskem zelenem dogovoru.

Udeležili se boste lahko tudi poslovnih srečanj z ostalimi lesnopredelovanlnimi podjetji in arhitekti.

 

Vabljeni!

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kdaj je nošnja mask obvezna  tudi v zasebnih podjetjih?

Od 19. septembra dalje je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,  na podlagi katerega je obvezna uporaba  zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok, a to ne pomeni, da v zaprtih zasebnih podjetjih ni potrebno uporabljati mask.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev ter z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

V primeru, da se nevarnostim ne moremo izogniti, se oceni tveganje in v kolikor drugi ukrepi za zagotovitev varnega in zdravega dela niso možni, kot so na primer premestitev, prerazporeditev ali drseč delovni čas, je delavcem potrebno zagotoviti osebno varovalno opremo oz. zaščitne opreme za zaščito dihal.
To pomeni, da v primerih, ko delodajalec ne more delovnega procesa organizirati na način, da bi zagotovil ustrezno medosebno razdaljo med delavci vsaj 1,5 m do 2 m, mora zagotoviti uporabo zaščitnih mask.

Delovni inšpektorji na terenu preverjajo tudi uporabo zaščitnih mask pri zaposlenih v proizvodnjah v zaprtih prostorih zasebnih podjetij.

Kakšne so globe za neuporabo zaščitnih mask?

Globe za neuporabo zaščitnih mask znašajo od  400 do 4.000 EUR, zato jih v izogib kaznim in v dobro zmanjševanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  raje uporabljajte povsod tam, kjer ne morete zagotoviti ustrezne razdalje.

Vir: OZS

 

1. oktobra pričele veljati spremembe in dopolnitve Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.«

1. oktobra pričel veljati  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki določa za države: Andora, Monako, San Marino in Vatikan enako obravnavo  kot države članice schengenskega območja.  V primeru, da bodo omenjene države uvrščene na oranžni seznam, se bo osebam iz teh držav dovolil vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

Po novem med izjeme za osebe pri prehodu meje iz oranžnega in rdečega seznama, za katere se ne odredi karantena sodijo tudi osebe, ki prehajajo  mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vračajo čez mejo v 72 urah po prehodu meje in osebe, ki niso dopolnile še 14 let in prehajajo skupaj z  ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Katere so ostale izjeme, si lahko preberete TUKAJ.

Kdo  se šteje za ožjega družinskega člana?

Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

Od 13. septembra dalje se priznavajo vsi testi COVID-19, ki niso starejši od 48 ur pod pogojem, da so opravljeni bodisi v  državi članici EU bodisi državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so hkrati tudi  navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Več o spremembah  si lahko preberete TUKAJ.

Več o Odloku si lahko preberete TUKAJ.

Več o spremembah Odloka si lahko preberete TUKAJ.

 Od 7. oktobra dalje velja Odlok o namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Vlada je  na dopisni seji dne 02.10.2020 sprejela Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, ki je začel veljati danes, 7. oktobra 2020.

Od danes, 7. oktobra dalje morajo upravniki večstanovanjskih stavb zagotoviti namestitev razpršilnikov ob vhodu večstanovanjskih stavb in ob vhodu v dvigalo, v kolikor jih večstanovanjske stavbe imajo. Namestitev lahko opravi upravnik sam ali pa za to pooblasti tretjo osebo oziroma eden od etažnih lastnikov, če upranik nima dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

 

Kaj pa tam, kjer nimajo upravnika ?

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

Vlada bo vsakih 14 dni preverjala strokovno utemeljenost tega sklepa in se bo ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila ali se navedeni ukrep še naprej uporablja ali ga je pootrebno spremeniti oziroma odpraviti.

Več o Odloku si lahko preberete TUKAJ.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Od 21. septembra dalje je začel veljati Odlok vlade, na podlagi lahko gostinski obrati obratujejo  le do 22.30 ure. V diskotekah in nočnih klubih pa je ponujanje storitev neposredno potrošnikom prepovedano.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s omejuje obratovanje gostinskih in nastanitvenih obratov tako, da je opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6. do 22.30 ure.

To velja tudi za gostinske in nastanitvene obrate, ki pripravljajo oziroma strežejo samo pijačo ali samo hrano.

Nastanitveni obrati so lahko odprti izven zgoraj omenjenega časa, vendar lahko pripravljajo oziroma strežejo hrano in pijačo le od 6. do 22.30 ure.

Več o Odloku si lahko preberete TUKAJ.

Vlada RS izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Od 19. septembra dalje je začel veljati Odlok vlade, na podlagi katerega je obvezna uporaba  zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

 

Uporaba zaščitne maske  je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in tudi na vseh tistih odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu v tak prostor.

Kaj se šteje za zaprt javni prostor oziroma kraj

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Več o Odloku si lahko preberete TUKAJ.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

Od danes,  22. septembra lahko delodajalci oddate  zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za avgust.

Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom za zaposlovanje RS  že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo za junij, julij in avgust.

► Zahtevke predložite na Portalu za delodajalce.

Na Zavodu bodo pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo  preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Vir: ZRSZ